Timor Oan Atus Ida Sei Ba Servisu Iha Brunei Darussalam

Imajen Intervista Embaixador Timor -Leste iha Brunei Abel Guterres

SAPNewsTL, DILI – Delegasaun husi Brunei Darusalam sorumutu ho primeiru ministru Taur Matan Ruak hodi fo update kona-ba Timor oan sira ne’ebe atu ba serbisu iha Brunei liu husi kompaña Tranjeria investimento  koordena investor sira ne’ebe  lori mai iha Timor Leste.

Tuir Embaixador Timor-Leste iha Brunei hateten Timoroan sira ne’ebe mak atu ba servisu iha Brunei iha ona prosessu no hein deit aprovasaun final husi governu Brunei

“Prosessu la’o dadauk ona bainhira governo Brunei halo aprovasaun final no aviaun sei mai lori, Timor oan sira ne’ebe asina ona kontratu no simu ona kontratu husi Brunei, aviaun sei mai tula sira lori diretamente ba Brunei hodi serbisu, ita hein katak iha fulan ida ne’e nia laran ka fulan tuir mai governu Brunei finaliza ona processu ne’e tomak”,Dehan Embaixador Timor -Leste iha Brunei Abel Guterres ba jornalista sira iha palasiu governu,Sexta-feira ( 11/11/2022)

Nia informa primeiru ministru kontente teb-tebes tanba nasaun Brunei bele mai investe iha Timor no mos fo kontratu ba Timor oan sira hodi ba servisu iha Brunei

“Sua Excelensia primeiro ministru kontenti tebes tanba ne’e nia fo tempu hodi simu ita nia belun husi Brunei mai halo investimentu iha ita nia rain tanba primeiru ministru hatene katak Investimentu  iha Timor-Leste ne’e importante tebes tanba ne’e nia fo tempu no agradese teb-tebes ba sira, ha’u mos kontenti tanba sua exelencia primeiru ministru bele fo tempu”.Tenik nia

Nia salienta katak inversor sira husi nasaun China, Filipina, Singapura, Malasia mai  Timor no visita fatin sira ne’ebe mak sira hakarak investe

“Ohin loraik Grupu  espesifikamente ida  mai tan  husi kompainha Brunei, ida mai husi China,Filipina,Singapura, Malasia sira ohin to’o loraik, sira sei ba vizita fatin sira ne’ebe sira hakarak atu investe ba depois Oportunidade hasoru malu ho membru governu, ministru sei hasoru malu ho sira para oinsa hatudu dehan Timor-Leste hakarak simu sira nia Investimentu  aleinde ne’e sei investe iha industria hanesan halo fabrika ne’e mos fo serbisu barak ba ema, Sira ne’ebe mak asina ona kontratu sira agora iha ona, no  minimu ema atus ida mak aviaun mai foti no sei iha prosesu”. Nia sublinha

Nia esklarese katak Timor oan ne’ebe atu ba servisu iha Brunei Darussalam sei servisu iha area ha’at hanesan hospitalidade,Hotelaria,konstrusaun no agrikultura

“Serbisu ne’ebe mak atu halo iha Area hospitalidade, konstrusaun no mos agrikultor, hospitalidade ba hotel, restorante sira  Depende ema kompainha husi Brunei hakarak husu sei rihun ida ou rihun rua depende sira nia presiza, ita hein sira hakarak ita fo, no rekezitu mak ita nia ema ne’e tenke iha  sertifikadu no treinamentu ona”.Nia hakotu

Jornalista   : Aquelina Taec

Editor          : Ekipa Editorial

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )