La Kompete Jogu Asian Games ! Federasaun Tiru Aprezenta Razaun

La Kompete Jogu Asian Games ! Federasaun Tiru Aprezenta Razaun

SAPNewsTL, Dili: Federasaun Tiru Timor-Leste aprezenta relatoriu jogu Asian Games 2023 iha Hangzhou, China ba Comite Nacional Olimpico Timor-Leste katak atleta nain rua la partisipa tanba to’o China tarde la tuir technical meeting.

“Ohin ita aprezenta relatoriu jogu Asian Games nian ba CONTL katak ami nia atleta la tuir jogu Asian Games tanba hetan problema, ami aranka husi Timor-Leste ba China iha loron 21 to’o iha China iha loron 22 fulan setembru 2023,”

“Komissaun organizador halo technical meeting ba modalidade tiru iha loron 21 fulan setembru 2023 ne’e kedas entaun ami to’o China tarde ami la tuir technical meeting tanba ami tuir orariu aranka husi Timor-Leste ba China mak ne’e”, dehan treinador atleta husi modalidade Tiru Paulo Gago ba jornalista SAPNewsTL iha edifisiu CONTL kinta (19/10/2023).

Treinador hatutan, tuir lolos sira ba semana ida ka loron lima antes para halo preparasaun iha China antes jogu lao nune’e sira nia atleta bele kompete, technical meeting komisaun organizador hala’o ona iha loron 21 fulan setembru 2023 maibe sira to’o China iha loron 22 fulan setembru 2023 tanba sira hatene orariu ba technical meeting iha loron 24 fulan setembru 2023 despois hala’o jogu kedas iha loron ne’e.

Nia informa tan, modalidade tiru nia maneira jogu atleta husi nasaun hira mak atu kompete ne’e forma tuir malu deit iha kampu entaun iha momentu ne’eba atleta sira husi nasaun seluk tama kampu hala’o kompetisaun parte juri sei cross check sira nia atleta nia farda, kilat no kilat musan tanba sira la tuir technical meeting, nune’e bainhira sira remata cross check ekipamentu atleta adversariu sira halo ona ronde barak ona tanba iha momentu ne’eba komisaun organizador fo tempu ba atleta sira hotu hala’o jogu durante minutu 75.

Nia afirma tan, iha momentu ne’eba atleta adversariu sira hala’o jogu iha oras 08:30 dader no sira mos hala’o cross check ekipamentu iha oras hanesan entaun sira remata cross check ekipamentu iha oras 09:10, jogu remata iha 09:45, sira sei iha tempu ba jogu nian minutu 35 maibe sira deside atleta labele joga maski prezidente komisaun organizador fo autorizasaun maibe la aumenta oras ba minutu 75.

Iha fatin hanesan, Vise Presidente CONTL Mateus da Cruz hateten, federasaun sira hato’o problema barak tebes, federasaun barak liu koalia la tuir technical meeting.

“Rezultadu husi ita halo avaliasaun ne’e federasaun sira hato’o problema barak tebes, ita nia federasaun barak liu aprezenta la tuir technical meeting maibe ne’e laos ami husi CONTL mak lakoi haruka sira ba sedu maibe sistema jogu Asian Games mak haruka loron rua antes atu abertura mak federasaun sira to’o iha China”, tenik Mateus


Vise Prezidente CONTL ne’e esplika tan, federasaun sira mak partisipa eventu internasionál, sira tenke hato’o preokupasaun antes aranka husi Timor-Leste ba nasaun ne’ebé realiza jogu ne’e para sira bele hatene.

Entretantu, atleta husi Federasaun Tiru Timor-Leste ba partisipa jogu Asian Games 2023 iha China hamutuk nain rua nune’e nain rua la kompete hotu.


Reportajen: Augusto dos Santos

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )