Lakohi Jerasaun Foun Sai Vítima,  FRETILIN Sei Garante Boa Governasaun, Jestaun Diak & Hases Korupsaun

Lakohi Jerasaun Foun Sai Vítima,  FRETILIN Sei Garante Boa Governasaun, Jestaun Diak & Hases Korupsaun

SAPNewsTL, Dili : Iha komisiu Partidu Frente Revolusionáriu  Timor Leste Independente (FRETILIN), Sekretáriu Jeral Mari Bin Amude Alkatiri promete, wainhira ba ukun,  FRETILIN sei garante boa governasaun, hadia jestaun no hases korupsaun,, wainhira FRETILIN manan no ukun rai ida ne’e

“Ita tenki garante boa guvernasaun, bom jestaun no hases korupsaun, FRETILIN iha dever boot ida mak hatuur estadu ida ne’e iha nia fatin, hadia estadu orgaun soberania estadu nian hanesan presidensia, parlamentu, Guvernu no Tribunal, wainhira tribunal deside ona, laiha ema ida mak interfere justisa, labele satan desizaun tribunal nian”. Tenik Sekretáriu Jeral Partidu FRETILIN Mari Bin Amude Alkatiri, iha Tasi-tolu, 16/05/2023

Estadu sei labele abandona ema ida-idak nia direitu, estadu sei rezolve nesesidade sidadaun ida-idak nian, Fretilin sei hadia sistema saude, edukasaun, ekonomia diversifikadu ne’e mak FRETILIN sei hadia, wainhira FRETILIN tenki manan, FRETILIN lakohi jerasaun ne’ebe tuir mai ne’e sai jerasaun sakrifikafikadu ka jerasaun vítima, Jerasaun ne’ebe mai tenki matenek hodi lori rai ne’e ba oin

“Jerasaun ne’ebe mai tenki matenek hodi lori rai ne’e ba oin no dudu prosesu ba oin tanba edukasaun tenki iha investimentu ne’ebe integradu katak ba eskola laos aprende deit maibe tenki moris ho dignu, matenek no servisu, moris ho solidariedade, ami lakohi jerasaun ne’ebe tuir mai ne’e sai jerasaun sakrifikadu no jerasaun vítima”. Hatete Alkatiri

FRETILIN konsidera estadu Timor Leste, estadu fragil tanba sai tiha presidente repúblika hakarak komanda guvernu no parlamentu hotu, lahatene nia kompetensia to’o iha ne’ebe, ida ne’e mak FRETILIN tenki hadia

“Estadu Timor Leste, estadu fragil tanba sai tiha Presidente Repúblika hakarak komanda guvernu no parlamentu hotu, lahatene nia kompetensia to’o iha ne’ebe, ida ne’e mak ita mai ho H6, ita tenki hadia, ita tenki respeta konstituisaun no lei, tenki hatene orgau ida-idak nia kompetensia, laiha ema ida mak iha estadu nia leten, estadu tenki metin, FRETILIN mak liberta rai ne’e, FRETILIN tenki liberta povu husi kiak no mukit”. Sublinha Alkatiri

Enkuantu, Komisiu Partidu FRETILIN ne’e hetan observasaun husi observador nasional no internasional sira, no seguransa husi Polisia Nasional Timor Leste (PNTL) no Batellaun Ordem Públika (BOP).

Jornalista : Ferderita Miranda

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )