Lansa Abertura Aprendijajen 2023, MEJD Sei Instala Internet Gratuita Ba Eskola Sira

Imajem Intervista Ministru Edukasaun Juventude no Desportu Armindo Maia


SAPNewsTL, Dili: Ministerio Edukasaun Juventude Desportu (MEJD) halo lansamentu abertura ba prosesu ensinu apredijajen tinan letivu 2023 iha eskola 4 de Setembro Dili hamutuk ho diretor eskola munisipal no profesor sira hotu.

“Seriminia ida ne’e akompaña ho eskola sekundaria Jeral 4 de setembru, Cristal no Paulo VI Dili ho profesor sira hotu ne’ebe mak hala’o prosesu aprendisajen iha tinan ida prepara ba futuru ne’ebe mak diak liu tan, hau sei apoiu diak liu tan ensinu aprendisajen no inisiativa oi-oin oinsa mak halo instalasaun internet ba eskola sira liu liu eskola ensinu vokasional ho ensinu sekundaria jeral ne’ebe mak iha ona fasilidade internet ita espera katak bele hala’o ensinu aprendisajen ho gratuita”, dehan ME Armindo Maia ba jornalista sira iha Eskola Sekundaria Jeral 4 De setembro balide Segunda (16/01/2023).

Imajen Ministeriu Edukasaun Juventude no Desportu Armindo Maia hamutuk ho alunu sira, iha Eskola Sekundaria Jeral 4 De Setembro balide,(16/01/2023).


Ministru ne’e mos fo agradese ba diretor munisipal Dili ho diretor jeral 4 de setembro hamutuk ho diretor hotu hotu ne’ebe mak partisipa iha serimonia ida ne’e, tanba bele realiza serimonia ida ne’e ho diak tebes, hahu instalasaun internet iha eskola hodi motiva estudante sira estuda makas liu tan

Entretantu, programa bolsa meritu ba estudante sira hein katak loron hirak ne’e lista final bele sai ona, nune’e mos ministeriu edukasaun sei halo formasaun ba profesor sira iha lian portuges no formasaun sira seluk, kontinua konstrui no rehabilita eskola sira seluk, iha semana ne’e nia laran sei inagura eskola atus ida iha teritoriu timor tomak.

Diretor Edukasaun Munisipal Dili Carlito Da silva

Iha fatin hanesan diretor edukasaun munisipal Dili Carlito Da silva hatete, ohin loron importante bele loke ona abertura apredijajen 2023 hamutuk ho dirijente eskola hotu.

“Ohin hanesan loron importante ba timor laran tomak atu loke abertura ba tinan 2023 nian uza dirijente eskola hotu hotu atu organiza eskola hotu hotu ho disiplina iha eskola ida ne’e no kolia buat ne’ebe importante ida ba estudante sira hotu atu nune’e husu ba estudante atu disiplina hodi hamri’ik nafatin la’o ba oin”tenik diretor

Carlito husu professor no estudante sira hotu inklui autoridade hotu edukasaun nian, importante ba hotu-hotu tanba ne’e ema ne’ebe nia oan atu tama iha eskola nia tenke hanoin katak eskola ne’ebe mak fo garantia ba nia oan ba futuru.

Entertantu Profesor sira ne’ebe kontratadu iha munisipiu Dili tuir dadus ne’ebe la’o hela iha munisipiu total nain-927, voluntariu hamutuk nain-1845, profesor permanente sira hamutuk nain-300.

Jornalista : Aquelina Magalhaes & Anina Martins

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )