Liberdade Imprensa Ne’ebe Independente  ! Anunsia Kazu Korupsaun & Abuzu Poder

Liberdade Imprensa Ne’ebe Independente ! Anunsia Kazu Korupsaun & Abuzu Poder

SAPNewsTL, Bobonaro : Durante Komemorasaun Loron Liberdade Imprensa dahuluk iha Postu Administrativu Balibo, Sekretariu Estadu Komunikasaun Sosial (SEKOMS) Espedito Loro Dias hatete Luta Timor-Leste ba Ukun An Jornalista barak kontribui makaas to’o balun lakon vida tanba kauza husi funu

SEKOMS Espedito Dias konsidera Jornalista sira nia kontribuisaun iha tempu okupasaun makaas tebes to’o balun mate inklui Jornalista Australianu nain lima ne’ebe ema oho iha Balibo, 16 Outobru 1975

“Luta Timor-Leste nian iha tempu okupasaun simu kontribuitu maka’as husi Jornalista sira, Jornalista balun lakon sira nia vida, hanesan Jornalista nain lima ne’ebe ita bolu balibo five, ohin ita selebra dala ida tan, akontesimentu ida ne’e sai hanesan lideransa todan los ba jerasaun foun Jornalista Timor oan tomak”. Tenik SEKOMS Espedito Loro Dias liu husi Diskursu iha Balibo, 16/10/2023

Governante ne’e hatutan, Estadu rekonese loron ida ne’e liu husi rezolusaun Parlamentu Nasionàl deside dia 16 Outobru loron nasional liberdade imprensa, liberdade imprensa hanesan pilar fundamental tebes ba sosiadade ne’ebe justu no Demokrátika.

 

“Liberdade imprensa ensensial hodi fo garantia ba direitu individual nian, haforsa transparansia no hari’i sosiedade informada no partisipativa”.

Timor-Leste kompriende ho nia importansia liberdade imprensa ba dezevolvimento tanba imprensa uluk uja nia lian ho sentidu polítiku ho brani anunsia ba abuzu sira hodi promove partisipasaun popular iha referendu maka manan.

Daudaun ne’e iha tempu ulun rasik an no demokrasia, liberdade imprensa sei nafatin iha papel esensial hodi halo anunsia ba kazu korupsaun sira no abuzu poder iha Timor Leste

“Prátika sira ne’ebe ladun étika, meius komunikasaun sosial sira independente, iha kapasidade hodi halo investigasaun, divulga informasaun ne’ebe relevante fo dalan ba instituisaun publika no privadu sira bele resposabiliza ba sira nia asaun ne’ebe halo”. Espedito Loro Dias hatete

Iha fatin hanesan, Presidente Konselhu (KI) Otelio Ote haktuir trazédia Balibo hanesan loron 16 Outubro, selebrasaun ne’e nu’udar selebrasaun dahuluk ne’ebe la’os de’it importante ba Balibo maibe importante ba Povu Timor tomak

“Loron 16 Outubru ida ne’e ita selebra ba dahuluk, tinan kotuk ita anunsia loron nasional ida ne’e tanba dezisaun husi Parlamentu Nasionàl, se ita temi loron nasional liberdade imprensa signifika selebrasaun ne’e sei iha nia signifikasaun diferente ona ba povu Timor laran tomak la’os ba deit ba povu Balibo”. Dehan Otelio Ote

Enkuantu, Selebrasaun Loron Liberdade Imprensa dahuluk ne’e partisipa husi Sekretaria Estadu Komunikasaun Social (SEKOMS) Espedito Loro Dias, Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça (PDHJ), Presidente Conselho Imprensa de Timor Leste, Presidente Autoriedade Munisipiu Bobonaru, Komunidade Média no Komunidade Postu Administrativu Balibo

Jornalista : Benezia Caibuti Reis & Ermelinda Soares

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )