Joven Intelektual ! Anteiro Promete Transforma Cotamuto Sai Suku Ne’ebe Di’ak Liu

Joven Intelektual ! Anteiro Promete Transforma Cotamuto Sai Suku Ne’ebe Di’ak Liu

SAPNewsTL, Lautem: Hafoin submete dokumentu Kandidatu ba Xefe Suku Cotamuto, Joven Intelektual Anteiro Xavier Ferreira Marques “Teixeira” haktuir kandidata an hodi halo mudansa no transforma Suku Cotamuto sai Suku ne’ebe kualidade

Anteiro Teixeira hamrik ho nia motto “husi imi ha’u aprende, tan imi ha’u hamrik, ba imi ha’u pronto servi ho domin, hamutuk ita dezenvolve Suku Cotamuto”.

Iha intrevista Anteiro Xavier Ferreira Marques “Teixeira” haktuir nu’udar jerasaun foun nia hakarak partisipa direta iha dezenvolvimentu Suku hodi servisu hamutuk ho komunidade halo mudansa ba Suku


“Ha’u hakarak deklara katak buat ida ne’ebe motiva ha’u atu kandidatu maka nu’udar jerasaun foun ha’u hakarak investe ha’u nia kapasidade, nasaun ida ne’e presiza Joven sira nia kontribuisaun ba dezenvolvimentu suku, servisu hamutuk hodi halo mudansa ba ita nia Suku”. Dehan Kandidatu Xefe Suku Cotamuto Anteiro Xavier Ferreira Marques “Teixeira” iha nia rezidensia Luro, 16/10/2023

Kandidatu Anteiro hatutan objetivu prinsipal ne’ebe haforsa nia hodi kandidata an ba Xefe Suku ba periodu 2023 -2030 mak atu servi ho transparansia, promove joven sira no hametin unidade no fraternidade iha Suku


“Objektivu ha’u kandidata ha’u nia an; atu lori ema hotu ba partisipa aktivu iha dezenvolvimentu Suku, halo atendimentu ba komunidade ho transparansia la ho diskriminasaun; promove joven sira ne’ebe kreativu no inovativu atu hakbiit an rasik no garante unidade no fraternidade husi nivel Aldeia to’o Suku inklui promove area importante sira ne’ebe fo benefisiu ekonomiku ba povu”. Nia dehan

Kandidatu ne’e akresenta, nu’udar Cotamuto oan ne’ebe kandidata na ba Xefe Suku Cotamuto la’o ho vizaun, misaun no programa ne’ebe klaru ba dezenvolvimentu

“Ha’u mai ho vizaun ida atu garante komunidade ne’ebe partisipativu, kreativu, inovativu ba dezenvolvimentu Suku iha ambiente ida ne’ebe seguru, misaun maka husi joven ho joven hamutuk ho inan aman sira hodi lori mehi sira sai realidade moris iha ambiente ida ne’ebe unidade, paz, no estabilidade iha Suku”. Nia informa

Anteiro haklean se povu fo fiar ba nia maka nia sei realiza programa ba kurtu prazu, mediu prazu no longu prazu ne’ebe dezena ona ba dezenvolvimentu Suku


“Programa kurtu prazu maka; hadia administrasaun Suku atu halo atendeminetu ba komunidade ho lalais no seguru liu husi transforma administrasaun Suku sai administrasaun ho modelu ektroniku no online atu nune’e komunidade sira fasil atu asesu”,

“Kada tinan halo dialogu komunitaria hodi rona komunidade sira nia preokupasaun no buka solusaun lalais; monta kaixa sujestaun iha Suku no aldeia; hamoris fila fali Espiritu servisu hamutk husi nivel bairo, aldeia to’o Suku no hamoris fila fali desportu komunitaria hodi anima komunidade kada tinan no selebrasaun loron nasional sira”. Nia realsa

Garante Suku saudavel no transforma Suku Cotamuto sai Suku limpu; halo prevensaun konflitu hotu-hotu ho neutru hodi garante fraternidade humana iha Suku laran; atende prioblema sosial sira ho seriu ne’ebe komunidade enfrenta;

“Garante paz no unidade hodi kombate violensia iha Suku; halo prevensaun ba violensia seksual no violensia domestika iha suku laran; haburas fila fali nahe biti bo’ot ba kualker problema ruma ne’ebe akontese iha suku laran”

“Kontrola no tau matan ba aset estadu iha Suku laran; buka solusaun lalais ba konflitu sira ne’ebe komunidade sira enfrenta iha Suku laran; orienta komunidade sira hodi partisipa aktivu iha programa dezenvolvimentu rural”,

 

“Atu transforma Cotamutu sai Suku ne’ebe kualidade presiza ema hotu nia kolaborasaun, kontribuisaun para ita hotu fo susesu ba ita nia mehi ida ne’ebe mak mensiona iha programa sira”,

Programa mediu prazu mak loke sentru formasaun (kursu lian Korea & Ingles) ba juventude sira hodi prepara ba servisu iha rai liur; kria grupu agrikultor sira iha kada Aldeia hodi nune’e bele hamoris ekonomia familiar.

Kria grupu feto sira hodi halo produsaun ba tais suku Cotamuto nian no identifika no dezenvolve area importante sira ne’ebe iha valor ekonomiku ba povu.

Programa longu prazu maka loke area turizmu komunitariu no turizmu relijiozu iha Suku Cotamuto inklui mos dezenvolve infraestrutura baziku sira iha Suku no Aldeia (Bee mos, Estrada, lisu fatin nst).

Enkuantu, Suku Kotamutu registu Kandidatu Xefe Suku Hamutuk mane na’in haat, Eleisaun Líderansa Komunitáriu sei realiza iha loron 28 fulan Outubru tinan ne’e

Jornalista : Luis Pailofo


Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )