Lori Povu Ba Moris Diak, M-PD Rasionaliza Povu Iha Manufahi

Imajem : Koordenador Maun Alin Bin Alin (MABA) Agustino Korterial, iha Postu Administrativu Same Munisipiu Manufahi, 22/04/2023

SAPNewsTL, Manufahi : Partidu Demokratiku liu husi Movimentu Profisional Democratiko Manufahi (M-PD) hala’o dor to dor iha Munisipiu Manufahi, Iha Intervista Presidente MPD Luis da Costa husu povu Timor-Leste Labele duvida hili  PD iha eleisaun partlamentar 2023 tanba PD defende Hakmatek, amizade no desenvolvimentu ba povu nia moris diak

“PD hakarak hakmatek, Amizade no desenvolvimentu ba moris diak povu nian, ita tenki mos haree ba situasaun iha rai laran, ita bele hela nafatin ho insulta malu, insulta malu ne’e tanba sala iha ita ne’ebe fo votus ba lider sira, PD ne’e partidu ne’ebe tuan, prontu no preparadu atu servi rai ida ne’e, tanba imi labele duvida no tauk ho fo konfiansa ba PD”, Tenik Koordenador M-PD Luis da Costa iha Postu Administrativu Same Munisipiu Manufahi, 22/04/2023

Lider Movimentu PD ne’e hatutan, PD la promete ba imi, maibe PD ho nia rekursu humanu kualifikadu hodi lori desenvolvimentu ba povu no hadia povu nia moris diak

“Ita presiza fo apoiu ba PD Para ita lori desenvolvimentu nasaun ne’e ba oin, ohin loron ita haree dezenvolvimento sei hakdasak, PD preparadu rekursu kompletu atu hadia rai ida ne’e, PD la promete buat ida ba imi, Tanba PD partidu ne’ebe foinsa’e lakoi promete kuando nia ukun la fo buat ida ba imi, kuando Tinan liman mai moe Tanba buat ne’ebe nia promete la Realiza, PD lakoi kahur patrimonio Estadu nian, sasan partidu ne’e sasan partidu, labele kahur, PD ba tuur iha kadeira Parlamentu lori povu nia ibun ho lian atu ko’alia saida mak povu ne’e senti”. nia hatete

Imajem : Koordenador M-PD Luis da Costa

Nia akresenta, Laos Tempu kampanha mai promete ikus la Realiza, Estadu kualker partidu ne’ebe ba ukun tenki halo saida mak nia promete iha palku, PD prontu atu hamutuk ho povu hodi hadia dezenvolvimento iha rai ida ne’e

Iha fatin hanesan, Koordenador Maun Alin Bin Alin (MABA) Agustino Korterial haktuir PD preparadu hodi lori moris diak, wainhira hetan fiar husi povu Timor Leste
“Fiar ba Partidu Demokratiku tanba ema klosan atu lori povu tomak ba moris diak, mai ita vota ho konsensia no fuan, lalika tauk agora ne’e livre ba ita atu hili, laiha ameasa, durante tinan lima ne’e karik la tau matan ba ita ho la halo tuir promete ne’ebe sira ko’alia tinan lima mai ita hili fali selu, sai lider  tenki tau matan ba ami ida ne’e mak ami povu nia hakarak”, nia sublinha

Entretantu, Movimentu ne’e hamutuk ho estrutura munisipiu kontinua hala’o dor to dor ka odamatan ba odamatan hodi rasionaliza no apresenta programa ba povu iha Munisipiu Manufahi

Jornalista : Ermelinda Soares

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )