MABA Identifika Problema Bee Moos, Estrada, No Edukasaun Iha Manufahi

Imajem : Estrutura Maun Alin Bin Alin (MABA), iha Aldeia Rialau, Suku Letefoho, Postu Adminisrativu Same, Munisipiu Manufahi, Domingu,23/04/2023.

SAPNewsTL, Manufahi: Iha Suku Letefoho – Manufahi Prezidente Maun Alin Bin Alin (MABA) PD Daniel Marçal hateten Partidu Demokratiku identifika ona problema ne’ebe iha nune’e prepara ona programa sira liu-liu estrada, bee moos, edukasaun, osan ba idozu sira no fasilita kbi’it laek sira.

“Programa PD nian preparadu hotu ona, programa mak identifika povu nia problema sira agora hasoru ne’e, hanesan nesesidade bee moos, estrada, labarik sira nia eskola, idozu hanesan sira ne’ebe idade ona atu ba foti sira nia direitu, PD mos hakarak idozu sira hela iha fatin ida hodi estadu mak haree, identifika oan sira kbiit laek, sira tenke ba eskola no matenek”. Tuir Prezidente PD Maun Alin Bin Alin (MABA) Daniel Marçal iha Aldeia Rialau, Suku Letefoho, Postu Adminisrativu Same, Munisipiu Manufahi, Domingu,23/04/2023.

Prezidente MABA hatutan programa PD ida tan maka sei fasilita ferik no katuas sira ne’eb’e simu ona osan idozu sira sei la ba simu sira nia direitu iha Suku ka Postu maibé estadu mak sei to’o iha sira nia hela fatin.

“Halo fatin asuhan ba ferik katuas sira, ferik katuas sira ne’ebe iha Timor laran para ferik katuas sira ne’ebe laiha forsa atu la’o, sira nia osan ne’e estadu mak lori mai selu iha sira nia fatin, sira sei la la’o to’o iha Suku ka Postu sira, estadu sei mai selu iha uma de’it, simu osan iha fatin de’it,”. Dehan Prezidente MABA

Daniel akresenta 21 Maiu agora sei deside governu foun nune’e tenke haree partidu ne’ebé iha vizaun ne’ebé di’ak no iha hanoin hodi halo mudansa ba rai ida ne’e muda situasaun ne’ebe hasoru no sente rasik.

“Votus ida ne’e mak sei deside tinan lima ba oin, ita rasik mak deside no saida mak akontese, 21 Maiu agora ita ba deside governo foun, parlamento foun, ita hili partidu ne’ebe muda rai ne’e, muda situasaun ne’ebe agora iha hotu senti, tenki ema ne’ebe iha hanoin ba oin”.

Jornalista : Ermelinda Soares

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )