Manan Porto Taibesse 1-0, Karketu Sai Kampiaun Liga Timorense 2023

Manan Porto Taibesse 1-0, Karketu Sai Kampiaun Liga Timorense 2023

Imajen: Jogador Kapitaun Karketu Dili FC Hamutuk Jogador Sira Seluk Hit Trofeu Liga Timorense epoka 2023 Iha Estadium Munisipal Dili Sesta, (28/04/2023).

SAPNewsTL, Dili: Karketu Dili FC manan Porto Taibesse FC ho skore 1-0 iha jornada ikus divizaun dahuluk Liga Timorense epoka 2023 nune’e Karketu Dili FC sai kampiaun ba Liga Timorense epoka tinan ne’e ho pontu 18.

Jogu Karketu Dili FC kontra Porto Taibesse FC hala’o iha Estadium Munisipal Dili sesta 28/04/2023.

Iha jogu parte dahuluk bainhira kick off jogador sira husi ekipa rua halo presaun no atake ba malu maibe to’o minutu 45 jogu parte dahuluk remata la iha jogador ida husi ekipa rua marka golu nune’e skore 0-0 maski jogador sira husi ekipa rua iha oportunidade ameansa baliza kada ekipa nian.

Kontinua tama ba jogu parte daruak ekipa rua mantein jogu hodi halo presaun atake ba malu hodi hetan oportunidade ameansa baliza kada ekipa nian nune’e tama ba minutu 85 jogador Gaudensio Monteiro husi Karketu Dili FC marka golu halo redi adversariu Porto Taibesse FC nakdoko hatuur kedas skore ba 1-0 nune’e skore mantein to’o minutu 90 remata tan ne’e skore ne’e lori Karketu Dili FC manan jogu hetan pontu tolu sai kampiaun ba Liga Timorense epoka 2023 ho pontu 18.

Entretantu iha jogu ne’e Karketu Dili FC halo substituisaun ba jogador nain rua no Porto Taibesse FC troka jogador nain tolu, jogador nain rua husi Karketu Dili FC hetan kartaun kinur no jogador nain rua husi Porto Taibesse FC mos hetan kartaun kinur rua, vitoria ne’e lori Karketu Dili FC sai kampiaun Liga Timorense epoka 2023 ho pontu 18 hit trofeu no hetan premiu orsamentu 10.000 USD  no derrota ne’e lori Porto Taibesse FC ho pontu 8 seguru ona iha tabela klasifikasaun divizaun dahuluk Liga Timorense epoka ne’e.

Depois jogu remata asistente treinador Antonio Timotio hatete, ohin sira sai kampiaun Liga Timorense epoka 2023 aprende husi derrota tanba kampiaun laos manan deit 

“Ohin ami sai kampiaun ba Liga Timorense epoka 2023 ne’ebe hau fo parabens ba jogador sira hotu mantein kampiaun ida ne’e ba dala tolu ona maski ita atu sai kampiaun laos manan deit maibe aprende mos husi derrota tanba inisiu jogu ami lakon dala rua ami hanoin vantajen ba kampiaun la iha ona maibe ekipa sira seluk mos lakon entaun ami iha fali oportunidade sai kampiaun”, tenik Antonio

Antonio hatutan, kampiaun dala tolu ne’e hatudu ona katak Karketu Dili FC liurai duni iha liga futebol Timor-Leste nian no ba oin orgaun LFTL ho FFTL hamutuk ho klube sira kolabora hamutuk para labele hetan problema hanesan iha tinan ne’e nune’e ba oin ida ne’e tenki hadia.

Iha sorin seluk jogador Karketu Dili FC Paulo Gally Freitas dehan, sira realiza duni objetivu iha liga tinan ne’e tanba sai kampiaun duni maski iha inisiu derrota jogu rua.

“Ami objetivu iha liga tinan ne’e mak sai kampiaun nune’e rezultadu hatudu ikus ami kampiaun duni maski husi inisiu ami derrota jogu rua maibe ikus ho pontu 18 lori ami sai kampiaun no ami sei esforsu hatudu jogu nafatin karik liga lao nafatin la iha ami sei halo servisu seluk mantein saude no performa diak nafatin”, Paulo hateten 

Reportajen: Augusto dos Santos 

 

 

 

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )