Mehi Sai Realidade, Xefe Suku Akadiru-Hun Husu Guvernu Apoia Fasilidade

Imagem Xefi Suku Bidau Akadiru hun Juvinal da Conceição, iha Sede Suku Bidau, Sexta-Feira,12/08/2022, Foto : Marcela Mesquita Lemos

SAPNewstl, Dili : Autoridade Munisipiu Dili hala’o serimonia inaugurasaun ba konstrusaun Sede Suku Bidau Akadiru-hun ne’ebé konstrui husi Komapanha Fitun Roman, Iha Intervista Xefi Suku Bidau Akadiru hun Juvinal da Conceição fo agradese tanba mehi ba sede suku sai realidade, maske nune’e maibe nia mos husu guvernu atu apoia fasilidadesuku refere

“Ohin halo inaugurasaun Sede Suku ne’e katak buat ne’ebé mak ami mehi Sede Suku foun ohin realiza,  ami triste tanba fasilidade barak mak seida’uk iha, ohin ha’u hato’o ba Prezidenti ona atu hetan responde ba fasilidade ne’ebé mak ami husu”. Dehan Xefi Suku Bidau Akadiru hun Juvinal da Conceição ba Jornalista sira iha Sede Suku Bidau, Sexta-Feira,12/08/2022.

Xefe Suku ne’e akresenta, Sede Suku ne’e konstrui ho kuarta haat maibé fasilidade mak seida’uk kompleta no orsamentu ne’ebé ba konstrusaun ba Sede Suku hamutuk $ 52 mil dolar

“Konstrusaun Sede Suku ne’e iha kuartu haat (4), ida ba paz, ida ba Sede Suku, ida ba Xefi Aldeia no ida ba ekipa EJS no mos fasilidade hanesan meja, kadeira no armariu mak seida’uk iha, konaba konstrusaun uma ne’e kapaz ona, orsamentu ne’ebé mak uza hodi harii Sede Suku hamutuk $52 mil dolar amerikanu”. Nia hatete

Nia hatutan, Suku ne’e rasik kompostu husi Aldeia tolu ho nia ho populasaun hamutuk 3.845 ho uma kain 2.035.

“Total populsaun hamutuk 3.845, uma kain hamutuk 2.035 no Aldeia tolu (3) mak hanesan Bidik, Lubadak no Kuluhun de Baixu, Kuluhun de Baixu ne’e barak mak funsionariu no mos empresariu. Esperansa hakarak apoiu hamutuk ho komunidade sira atu halo buat ne’ebé foun ka di’ak liu tan iha iha futuru oin mai”. Nia teni

Imagem Sekretariadu Autoridade Municipal Dili António Moniz Clau

iha fatin hanesan, Sekretariadu Autoridade Municipal Dili, António Moniz Clau hateten Suku Akadiru-hun iha ona fatin dignu atu halo atendementu ba komunidade tuir planu serbisu, Autoridade Munisipal ne’ebe iha konsege harii duni Sede Suku ne’e.

“Progresu serbisu Munisipiu Dili ninian ne’ebé mak durante ne’e iha 2019, neneik-neneik maibé ohin ita hari’i ona, iha 2019 ita hala’o konstrusaun Sede Suku iha Metinaru, Manleuana, Madohi no Kristu rei iha tempu badak ita sei inagura no agora 2021 harii Sede Suku Akadiru -hun”. Nia Esklarese

Enkuantu, Sekretariadu Autoridade Municipal Dili apoia mos fasilidade hanesan Meja rua (2) no  kadeira rua (2) ba Sede Suku Bidau Akadiru-hun.

Entretantu, Kompanha Fitun Roman Marcelina Oliveira  haktuir sira servisu durante fulan tolu nia laran orsamentu 35% seidauk halo prosesu.

“Kompanha  hetan asina kontratu orsamento 35%,  entrega  hotu ona no ami hala’o ami nia servisu durante fulan tolu nia laran orsamneto 35% seda’uk halo prosesu tanba ne’e dalaruma ami tarde hafoin orsamentu sira ne’e sei prosesu ho montante  orsamento total hamutuk $ 52 mil dolar”. Nia fundamenta

Jornalista : Juvita dos Santos Sarmento & Marcela Mesquita Lemos

Editor: Ekipa Editorial

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )