MKAE No SECoop Selebra Loron Koperativa, Guvernu Sei Fo kréditu Ho Juru Ki’ik  

Ministru Kordenador Asuntu Ekónomiku (MKAE),  Joaquim Amaral, CCD, 02/07/2022

SAPNEWSTL,  Dili : Ministru Kordenador Asuntu Ekónomiku (MKAE),  Joaquim Amaral, Hamutuk Ho Sekretario Estadu Organiza Movimentu Sira Iha Timor-Leste Selebra Loron Koperativa, Enkuantu Guvernu sei fo kréditu ba grupu kooperativu sira ho juru kiik

“Ohin loron importante teb tebes ba iha movimentu ida ne’e liliu iha Timor-Leste ho Sekretário Estadu konfederasaun sira hamutuk selebra tinan koperativa, aumesmu tempu tinan sanulu nasoens unidas deside koperativa  hanesan mos loron ne’ebe nasoens unidas rekonese”, Dehan nia ba Jornalista sira iha Salaun CCD Kaikoli, Sabadu (02/07)

Timor-Leste Selebra eventu  rua ne’ebe Sekretariu Estadu organiza movimentu Sira hotu hodi halo Feira/Pameran ba produtu sira ne’ebe  produz no halo mos reflesaun kona ba progressu ho dezafius Sira ne’ebe movimentu koperativa sira enfrenta

“Koperativa husi loron ba loron  nia progresu diak teb-tebes ho apoiu ne’ebe VIII Governu konstitusional halo   Liu husi planu rekoperasaun ekonomiku ne’ebe kapitaliza konfederasaun  Sira, politika Sekretariu Estadu koperativa nian sei lori koperativa to’o iha Postu Admistrativu  to’o Sede Suku sira hodi ajuda ita nia desenvolvimentu  ekonomia iha areas rurais”. Nia dehan

Setor sira ne’ebe agora prioridade ba iha VIII Governu mak setor produtivu hanesan Agricultura no Turismo, setor rua ne’e mak sei diversifika ekonomia no reduz dependénsia ba fundu minarai

“Ita nia ekonomia foin Hader husi krize boot ida depois de pandemia ho inundasaun Abril tinan kotuk nia mai, Ita nia ekonomia monu to’o menus 7 Agora foin sa’e fali pozitivu 3 ou 2, ne’ebe forsa  traballu agora presizu sira hotu-hotu iha oportunidade bok aan fila fali  depois mak ita haree regulariza  situasaun salarial ne’ebe mak ita iha”. Nia sublinha

Timor-Leste Agora hasoru inflasaun boot ne’ebe mai husi  krize mundial, produsaun laiha entaun lakonsege sustenta situasaun ne’ebe dificil

“Prioridade produsaun ba  diversifikasaun ekonomia  ne’e importante, autor sira hanesan kooperativa setor mediu, pequenu Impreza sira nia partisipasaun importante  tanba ne’e governu kria ona kadeia de valores ida atu insentiva produsaun,  hodi hasa’e produsaun , setor privadu Sira bele aproveita eskema, garantia kreditu ne’ebe Governu fo, Banku fo kreditu Laos Governu garantia deit iha 75% governu fo 25%, Sira mai impresta Osan ne’e  kobre, i funan ne’ebe Kiik teb tebes  3% kada tinan”, nia hatete

Enkuantu, nia garante ho pursentu ne’ebe kiik, atu bele hasa’e produsaun no produsaun sei sa’e automatikamente,  autosufisiente ai-han ne’ebe bele sustenta ekonomia rai laran no reduz  sasan importasaun husi estrangeiru

Jornalista : Vitoriana Brites

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )