Moras Dengue Aas Iha TL, MS Husu Komunidade Labele Soe Fo’er Arbiru

Imajem Xefe Departament  Vijilansia Epidemolojia MS Lofelipo de Neri Machado,  iha  palacio de sinzas, Caicoli, Dili  kuarta ( 15/ 02/ 2023).

SAPNewsTL, Dili: Ministériu Saúde (MS) husu ba komunidade sira iha Timor-Leste atu labele soe arbiru tanba kontribui ba moras dengue as iha munisipiu sira hotu iha rai ne’e.

“Agora daudaun ita hare’e  moras dengue porsentu  aumenta sa’e makaas  iha Munisipiu sira hotu liuliu  mak Munisipiu Dili ne’e rasik , tan ne’e  husu ba ita hotu fo informasaun husi sosial media no tun direitamente ba iha ita nia kominidade sira  hodi fo informasaun no korajem ba ita nia komunidade sira labele soe foer arbiru”, dehan Xefe Departament  Vijilansia Epidemolojia MS Lofelipo de Neri Machado ba jornalista iha  palacio de sinzas, Caicoli, Dili  kuarta ( 15/ 02/ 2023).

Xefe hatutan, moras dengue sa’e makaas tan ne’e, ohin MS  konvida  parseiru sira hodi  kolobora hamutuk  fo informasaun ida ne’ebe los no diak ba  komunidade sira  bele komprende diak kona saida mak moras dengue  no fo informasaun  oinsa komunidade bele komprende hodi halo prevensaun liu husi meiu media  komunikasaun ne’ebe mak eziste iha rai laran,   moras Dengue ne’e la’os MS  no parseiru sira mak bele hadok no hamate  maibe dengue mai husi komunidade sira tamba soe foer arbiru la tau foer tuir fatin ne’ebe prepara ona.

Nia informa, moras dengue ne’e mai  husi foer sira hanesan la hamos valeta,  la hamos haris fatin, uma laran,  vazu tau aifuan  nunka troka kada semana,  ropa foer soe arbiru no deskansa la ho muskiteriu, husu ba komunidade famila sira hotu  atu prevene no  evita moras dengue, tenki soe foer iha fatin lisu, hamos baleta kuak sira, hamos uma laran, haris fatin, no tneki troka no kontrola vazu tau aifunan atu nune’e  bele hado’ok an husi moras dengue ida ne’e no bele reduz liu tan moras denge iha Timor-Leste,  susuk dengue ne’e hahu mosu iha tuku 06:00 dader no to’o 06: 00 lokraik kauza  ba ema ho idade 12 to’o 25, moras dengue  iha munisipi 14 ne’e, Dili  mak sa’e makaas

Jornalista : Antonio Tilman

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )