Mosu Konfrontu Iha Lospalos, Deskunhesidu Oho Estudante Natalino

Mosu Konfrontu Iha Lospalos, Deskunhesidu Oho Estudante Natalino

SAPNewsTL, Lautém : Relasiona ho Konfrontu Tuda malu no duni Malu entr Juventude Deskunhesidu husi Aldeia Kaut no Assalaino iha Postu Administrativu Lospalos, Munisipiu Lautém Orseik maiz ou Menuz tuku 1 loraik, Rezulta estudante Natalino Soares ho idade 20 lakon Vida tanba hetan pankada makaas iha Ulun no kotuk laran

Tuir Xefe Juventude Aldeia Assalaino Jorge da Costa haktuir Matebean Natalino Soares ba eskola iha tuku 08 dader, Fila husi eskola tuku 1 atu ba uma Assalaino Mak derepente Tama sala iha Konfrontu ne’e maka Nia hetan baku iha Ulun ho aidona halo ran sai husi tilun no ulun rahun To’o lakon vida

“Natalino Soares ba eskola iha dader Tuku 8, sai husi eskola tuku 1 Liu, (06/07/2023), Nia sai atu fila ba Uma Assalaino Mak derepente Tama iha konfrontu entre juventude balun husi Aldeia Kaut no Assalaino iha Área Kampu 745 Lospalos maka Ema Deskunhesidu sira baku Nia ho aidona halo ran sai husi tilun to’o iis kotuk”.

“Antes ne’e Juventude Sira husi Kaut no Assalaino Mak provoka Malu, Planu ba hein malu iha Estrada, entaun Sira ne’ebe halo problema ba Malu ne’e tanba tauk be Halai, Alin Natalino ne’e Inosente (Lahatene), entaun Nia Hamrik metin hodi hein mikrolete, Mak Sira Balun dehan Assalaino nia ida Mak Hamriik Hela ne’e ne’e”

“Hafoin rona tiha ne’e, Sira barak ba Kaer, Ida Mak kaer aidona hodi baku husi kotuk halo Nia kotuk laran nakfera, Ulun rahun tiha no ran sai husi tilun”. Tenik Xefe Juventude Aldeia Assalaino Jorge da Costa ba SAP News TL iha Mortuária HNGV Dili, 07/07/2023

Xefe Juventude ne’e hatutan, “Hafoin nia hetan baku, Karreta taksforce Polísia nian ida Hamriik Hela no Polísia la halo atuasaun no Karreta Polísia la lori Natalino ba hospital, To’o baku Ona Natalino monu ba rai Mak nia Maun ida Mak lori transporte tun-tun mai haree no kunese então lori ba hospital, Maibe ho Kondisaun grave, Nune’e, lori mai Baukau ladiak Nafatin, entaun atu lori mai Dili Mak iha dalan Manatutu, Nia iis laiha tiha Ona”. Nia Informa

Nia akresenta, “Estudante Natalino ne’e Nunka involve iha violênsia ruma, trizte Tebes tanba estudante Natalino tenki lakon Vida ho Konflitu ema seluk nian ne’ebe Nia rasik la Hatene kona ba problema ne’e”.

Xefe Juventude ne’e husu ba PNTL Munisipiu Lautém hodi Hala’o Servisu ho Profissional no Hari’i posku ida iha Área Akontesimentu ne’e tanba Dala barak ona Joven Sira sempre halo problema iha area Ne’eba

“Polísia Hamrik Hela Maibe la halo atuasaun to’o nia Maun Mak Mai lori ba Ospitál, Polísia Labele halo de’it atuasaun Maibe Tenki halo prevensaun Liliu hari’i posku Polísia ida iha Fatin area Risku ne’e, tanba Dala barak ona joven Sira Sempre halo Problema iha área refere”. Nia dehan

Matebean Natalino Soares ho idade tinan 20, Eskola iha Ensinu Sekundáriu Geral Nino Konis Santana Lospalos iha Klasse 12⁰ Ano, Nia hela iha Áldeia Assalaino, Suku Fuiluro, Postu Administrativu Lospalos

Daudaun ne’e, Halo ona autópsia ba Natalino Soares Nia isin no Mate Isin iha Hela Mortuáriu Ospitál Nasionàl Guido Valadares (HNGV) Dili, Orsida Sei lori ba Uma Kampu Baru no Aban sei translada Mate isin ba nia rai moris Fatin Áldeia Assalaino Lospalos Munisipiu Lautém

Enkuantu, Hafoin Notisia ne’e tun, SAP News TL tenta atu halo komfirmasaun ho Komandante PNTL Munisipiu Lautém, maibe seidauk Konsege, Portantu, SAP News TL sei Kontinua Kolleta Informasaun Kompletu bainhira Prosesu investigasaun remata

Maske Nune’e, Maibé Tuir Informasaun ne’ebé SAP News asesu katak autor ne’ebe halo Asaun ne’e iha Ona PNTL Munisipiu Lautém nia Liman hodi prepara no submete ba Prosesu investigasaun

Jornalista: Luis Pailofo

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )