MS & UNFPA Inaugura Fatin Seguru Ba Vítima Bazeia Ba Jéneru Iha Likisa

MS & UNFPA Inaugura Fatin Seguru Ba Vítima Bazeia Ba Jéneru Iha Likisa

SAPNewsTL, Liquisa : Ministériu Saúde hamutuk ho Fundu Nasões Unidas Ba Populasaun (UNFPA) halo inagurasaun ba fatin seguru iha Munisipiu Liquisa, fatin seguru ida ne’e  hodi bele fasilita no fo apoiu ba vitima violensia bazeia ba jeneru  sira inklui labarik feto no inan feto sira

Representante UNFPA  Pressia Arifin Cabo  agradese ba parte hotu ne’ebe halo esforsu hodi haforsa kapasidade setor saude liliu oinsa asegura no kria  sosiedade ne’ebe segura ba vitima bazeia ba jeneru (VBJ), feto no labarik feto sira

“Agradese tebes tanba marka tan pasu importante ba ita nia esforsu  koletivu reforsa kapasidade setor saude  hodi responde ba VBJ, simbolu firmeza prinsipal husi UNFPA atu hapara violencia bazea ba jeneru iha ita nia rain, ita hotu halo esforsu atu assegura feto  sira iha Timor Leste bele asesu ba asistencia saude no kria sociedade neebe seguru ba ema hotu, VBJ kontinua sai kestaun direitus humanus no saude publika iha Timor Leste tanba tuir  dadus peskiza demográfiku saude  Timor Leste 2016 hatudu katak um  tersu(33%)husi feto idade 15-49,iha Timor-Leste esperensia  ona violensia fisika hahu husi idade15 anus”. Reprezentante UNFPA Pressia Arifin Cabo  ba jornalista sira iha Munisipiu Likisa 02/06/2023.

Nia hatutan, “Munisipiu Likisa numeru kazu VBJ alarme tebes ho 51% feto idade 15-49 anus sofre violensia fisika iha munisipiu ida ne’e, situasaun ida ne’e ejize ita hotu atu fo intervensaun VBJ iha Likisa no em jeral, UNFPA  servisu  hamutuk  ho Ministerio Saude no Institutu nasional de saude publiku fornese apoio tekniku no reforsa kapasidade do sistema de saude atu assegura sobrevivente sira, simu asistensia medico ne’ebe necesssariu,psikologia no juridiku nesessariu bazea ba matadalan nasional no internasional,”Dehan Pressia

UNFPA no Ministériu Saude sei kontinua servisu hautuk  halo advokasia inklui integra resposta setor saude ba VBJ iha planu asaun nasional, dezenvolve matadalan  nasional ba pessoal saude sira atu fo asistencia ba sobrevivente VBJ  inklui  estabelese  fatin seguru ho fasilidade saude sira atu fornese apoio primeira linha atu asegura konfidensialidade  no nia partisipasaun iha sistema referal VBJ no jestaun kazu atu garante resposta multi-setoral ne’ebe forte ba VBJ.

Profesionais saude sira  iha papel importante atu detekta no fo asistensia ba feto sira ne’ebe hetan violensia, ho estabelesimentu fatin seguru refere iha prioridade fasilidade selesionadu, importante tebes atu fornese suporta primeira linha no komponente esensial seluk husi pakote servisu saude neebe persija atu asegura konfidensialidade no privasidade, adisionalmente parseiru  sosiedade civil hanesan Fundasaun Alola, BELUN, no HAMNASA mos servisu hamutuk ho komunidade atu hasa’e konsiensia ba igualdade  jeneru no  problema social.

Iha fatin hanesan,  Vise Ministru Saude Bonifacio Mau Coli Dos Reis hateten,fatin seguru ida ne’ebe estabelese iha fasilidade sentru saude komunitaria internamentu Munisipiu Likisa ne’e marka istória importante ida ne’ebe bele hametin kapasidade setor saude hodi hatan problema violensia bazeia ba jeneru

“Inagurasaun fatin seguru ba da-tolu ida ne’e marka istoriku importante ida tan husi ita nia esforsu atu kontinua hametin kapasidade setor saude hodi  responde ba kazu violensia bazeia ba jeneru iha Timor-Leste partikularmente iha Munisipiu Likisa inagurasaun fatin seguru ba da-uluk ita halo ona iha tinan kotuk iha Munisipiu Viqueque iha loron 26 halao iha sentru saude Atabae no projeitu ida ne’e hetan finansiamnetu husi projeitu Spotlight initiative,Uniaiun Eurpeia atravez de UNFPA,”Dehan Ministru Vise Ministru Saude Bonifacio Mau Coli Dos Reis.

Enkuantu,   Konstrusaun ba uma seguru ne’e hetan  apoiu fundu husi Zonta Internasional liu husi UNFPA no Uniaun Europeia hamutuk USD 40.869.28, Portantu Projetu antes ne’e inaugural iha Vikeke, Ermera, Atabae, tuir planu programa ne’e sei kontinua ba Munisipiu Dili, Covalima, Lautém no RAEOA

Jornalista : Lidia Amaral

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )