Nazario Remata Estudu Ensinu Sekundariu, Deside Ba Servisu Iha Korea

Imajem ; Intervista Trabalador Timoroan Nazario Sejar do Santos, iha salaun Timor Logde komoro, kuarta (08/02/23).

SAPNewsTL , Dili : Trabalador Timoroan Nazario Sejar do Santos remata estudu ensinu sekundariu foti desizaun ba servisu iha nasaun Korea tanba ekonomia familia la sufsiente, maske hakarak atu kontinua nia estudu iha universitariu

“Ha’u remata Estudu Ensinu sekundariu iha tinan 2014, atu kontinua tan estudu iha universidade maibé tan osamentu laiha tanba ne’e durante tinan neen ha’u halimar de’it iha uma no iha ne’eba ha’u tuir formasaun non formal depois mai iha tinan 2022 ha’u iha inisiativa hakarak atu aprende lian korea no ha’u iha mehi ida hakarak ba servisu iha nasaun korea, ohin konsege asina deklarasaun”Dehan Trabalador Nazario Sejar ba jornalista iha salaun Timor Logde komoro, kuarta (08/02/23).

Nia hatutan iha fulan outubru nia tuir exame test topik liu, iha fulan dezembru kontratu no mai fali fulan fevereiru hetan oportunidade ida hodi dia 12 agora sei aranka ba servisu iha nasaun Korea do Sul.

“Prosesu aprendijajen kona-ba Lian korea no ita hotu hatene katak, lian Korea ne’e la’os fasil tanba iha lingua seluk ninia konsoante hamutuk 23 de’it maibé Korea nian hamutuk 40 tanba ne’e difisil tebes atu hatene maibé liu-hosi ita nia vontade no hakarak ita bele hatene lalais, tanba wainhira ita hakarak sei mos dalan”.nia haktuir

Aleinde ne’e, Nazario Sejar do Santos afirma sei buka servisu makaas liu tan hodi hasa’e kresimentu ekonomia familia nian, nune’e familia sira bele hamutuk senti kontente ho rezultadu servisu iha loron ida

Enkuantu, motivu atu ba servisu iha rai liur tanba osan estandar ba trabalador hosi nasaun Timor Leste no Korea diferente teb-tebes tanba iha ne’eba bele hetan osan ne’ebé boot no bele muda moris ho lais.

“Buat ne’ebé ha’u sei halo wainhira ha’u fila hosi nasaun korea, ha’u aprende, ha’u tenke kria kondisoens ne’ebé di’ak ba ha’u nia familia no ha’u sei halo uma no kria servisu atu nune’e fó fali ba maluk sira hodi sira bele hetan opoturnidade hanesan ha’u, ”Nia dehan

Iha fatin hanesan Trabalador Jaime Gusto Pareira reforsa, la fasil atu liu teste ida ne’e, maibe ho esforsu, badinas no estuda iha dalan ba susesu

“Hakarak futuru di’ak tenke kria kondisaun no tenke prepara an, ha’u hakarak hatete de’it katak, wainhira pasa teste ida ne’e la fasil maibé difisil teb-tebes maibé ha’u fiar katak, kolega sira bele banati tuir fali ami ne’ebé agora hetan opoturnidade ida ne’e, Durante fulan neen 6 ami aprende lian Korea la fasil maibé difisil tanba ne’e ho esforsu tomak no familia sira nia suporta ohin loron ha’u bele pasa hodi ba servisu iha Korea”Nia dehan

Entertantu, traballador neenulu resin-haat (64) maka sei aranka ba Korea iha loron 12 fulan fevereiru, semana oin

Jornalista: Antonio Tilman

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )