Atu Hadia Kualidade Moris, Timor Oan 64 Sei Desloka Ba Korea

Imajem : Kandidatu Traballador Timor oan ba Korea do Sul, hafoin asina deklarasaun ho guvernu, iha Salaun Timor Lodge Komoro, Kuarta (08/02/ 2023)

SAPNewsTL, DILI – Sekretariu Estadu Formasaun Profisional no Empregu (SEFOPE) liu husi Diresaun Nasional Empregu Exterior sei haruka tan traballador Timoroan hamutuk nain 64 ba Sul Korea iha loron domingu 12 fulan fevereiru hodi buka Moris atu sustenta Sira nia familia.

Diretor Nasoinal Exterior Empregu, Felomeno Soares hateten, traballador ne’ebe sei aranka ba Sul Korea, hamutuk nain 64, sira sei ba servisu iha area Fabrika

“Ba Korea tanba esforsu no sakrifisiu ne’ebe imi nia maun sira halo ona iha pasadu, imi nia komportamentu no servisu diak sei oferese imajen diak ba ema Korea no iha futuru alin barak mak ba Korea bainhira servisu diak iha ne’eba” Diretor nee fo mensajen liu husi diskursu iha serimonia despendida traballador sira iha Salaun Timor Lodge Komoro, Kuarta (08/02/ 2023)

Nia informa, traballador sira ne’e reprezenta Timor-Leste iha ne’eba, entaun povu Korea atu hatene Timor liu husi sira ninia komportamentu servisu iha ne’eba.

Aleinde ne’e husu ba traballador sira karik hetan problema servisu nian liuliu karik la komprende lei laboral nian iha ne’eba, favor konsulta patraun ka ema ne’ebe hatene, tanba rona katak tan deit problema kiik oan ida lakoi rezolve nunee problema ne’e sai boot. Ba traballador sira karik hakarak muda fatin tenke husu lisensa ba patraun ka rai hela provas.

Nia haktuir, servisu iha ne’eba nu’udar oportunidade ida diak ba Timoroan sira hodi hetan experiensia no osan maibe laos fasil traballador sira sei servisu iha loron manas, tasi malirin maske todan maibe hatudu hahalok diak no oin hamnasa tanba buat diak sei mosu.

Iha sorin seluk, Reprezentante Embaxador Korea Jooyun Yang hateten, Antes atu ba Korea tenke kuidadu an para labele kona korona, nune’e labele prejudika fali wainhira to’o iha Korea sei loke konta bankaria, tanba ne’e presiza lori sira nia kartaun BI ka Eleitoral la’os pasporte presiza lori ho ba banku

“Ha’u hakarak hato’o hela mensajem buat tolu ne’ebe mak ita boot sira labele halo durante iha Korea, depois buat tolu ne’ebe ita boot sira tenke halo durante iha Korea, ba dahuluk labele komete irregularidade, labele sai ilegal, governu Korea depois iha mudansa administrasaun depois troka prezidente foun sira iha politika ne’ebe makas teb-tebes, atu kombate ema sira komete irregularidade”.nia haktuir

Iha tinan kotuk iha fulan outobru novembro sira halo operasaun durante fulan rua konsege kaer ema 10.000 mill ne’ebe mak konsege identifika iha Korea, entre sira 10.000 mill ne’e sekitar 3.500 mak sira deportasi fila iha ne’e sekitar 1.500 mak husi Tailandia ema deportasi fila ba sira nia rai, depois resto husi 7.000 ne’e sira fo opsaun ba para atu fila ba iha sira nia rai

Enkuantu, traballador Timoroan hamutuk nain 64 ne’e sei desloka ba Sul Korea iha loron domingu 12 fulan ne’e

Jornalista : Antonio Tilman

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )