Nova Zelândia Sei Fo Bolsu Estudu Ba Timor Oan

Nova Zelândia Sei Fo Bolsu Estudu Ba Timor Oan

SAPNewsTL,DILI- Embaixador Nova Zelândia, Philip Hewitt hala’o enkontru ho Primeiru Ministru Kay Rala Xanana Gusmão hodi koalia kona-ba apoiu Nova Zelândia bá Timor no, sei fo bolsu estudu bá Timor oan hamutuk 12

Embaixador Nova Zelândia haktuir katak enkontru ohin loron nian sira koalia kona-ba relasaun no apoiu bá Timor

“Ohin loron ami iha enkontru ho Primeiru Ministru ami koalia kona-ba ralasaun ho Nova Zelândia, ami koalia kona-ba bá ami nia parseiru no apoiu husi Nova Zelândia”. Dehan embaixador Nova Zelândia, Philip Hewitt bá jornalista sira hafoin enkontru, iha palasio governu, Tersa-feira(03/10/2023)

Nia salienta katak Nova zelandia nia apoiu mai Timor mak iha diversifikasaun ekonomia, agrikultura, turismu no mos iha edukasaun

“Nova Zelândia suporta Timor iha área edukasaun no bolsu estudu ami suporta mos iha diversifikasaun ekonomika iha agrikultura, ami suporta CCT kafe,vanili, pimenta no kakao. Ami servisu ho mos iha aqua kultura no ami suporta mos seguransa komunidade no mos iha turismu” Nia informa

Nia haktuir katak primeiru ministru suporta Nova Zelândia hodi apoiu iha área prioridade sira iha Timor-Leste

“Ami koalia ho primeiru ministru konkorda katak Nova Zelândia bele suporta iha prioridade sira iha Timor-Leste, primeiru ministru koalia kona-ba prioridade governu nian no ami hakarak halo governasaun ho ministru sira”nia haktuir

Enkuantu, Nova Zelandia suporta bolseiru Timor Oan hamutuk rihun atus tolu, no iha tinan oin mai sei kontinua loke bolsu estudu ba ema sanulu resin rua(12)

Jornalista : Marcela Mery da Costa

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )