Oan Timor Kontinua Semo Ba Dook. Tinan 2022 SEFOPE Fasilita Rihun Haat Resin Ba Servisu

Imajen Traballador Timor Oan Ba Corea do Sul, iha Salaun Timor lodge Comoro, Dili kuarta (07/12).

SAPNewsTL, Dili : Sekretariu Estadu Formasaun Profisional Empregu liu husi Diresaun Nasional Exterior no Empregu (DNEE) halo despedida no asina deklarasaun  familia traballador Timor  nain-36 ne’ebe sei desloka ba servisu iha Korea Sul, Enkuantu traballador hirak ne’e aranka ona ba Korea do Sul iha semana kotuk

“Objetivu  loron ohin  ita nia traballador sira tuir prosesu lubuk ona ne’ebe ita  konvida familia sira mai para asiste atu ita halo aseitasaun ida entre familia ho governu signifika katak ita nia traballador ho nia familia sira prontu ona atu husik ita nia traballador sira ba servisu iha korea Sul ne’ebe laos ita nia estadu mak obriga maibe estadu  kria kondisaun deit oportunidade ita nia joven sira mak aproveita”, dehan Diretor DNEE-SEFOPE Filomeno Soares ba jornalista sira iha Salaun Timor lodge Comoro, Dili kuarta (07/12).

Diretor akresenta, aproveita oportunidade sira hanesan ne’e presiza liu husi passu barak ne’ebe iha aseitasaun be’e governu asina ho familia traballador nian para bele antisipa problema ruma bainhira iha loron ikus lalika dun ba malu  hotu-hotu mai tuur hamutuk atu bele rezolve bainhira programa mobilidade laboral hahu iha 2009 to’o agora, iha dezastre kuaze 11  mosu ona  iha Korea Sul, tanba buat sira  la hein atu  akontese iha  moris ne’e.

Funsionariu SEFOPE ne’e Informa, tuir lolos traballador nain-52 mak desloka ba Korea Sul maibe tanba mosu failnasu ba medikal no dokumentu komportamentu nian ne’ebe ba futuru sei servisu hamutuk ho ministeriu justisa para bele aselera lais ba traballador sira nia dokumentu selae traballador sira dehan SEFOPE mak impede fali sira nia viazen ne’e

“Tuir lolos traballador nain-52 aranka iha loron  13 fulan dezembru 2022 maibe mosu failansu  barak maka faila iha medikal nian  no submete dokumentu  tarde entaun viza ne’ebé mak aplika husi ministeriu ho embaixada Korea Sul  nian taka, dala barak alin sira mos esforsu a’an atu bele ba Maibe dala barak mos iha munisipiu sira impede sira nia dokumentu  komportamentu nian, ne’e laos kulpa sira nian ne’ebe  ba futuru  tenke kordena ho ministerio justisa para atu fasilita hodi trata traballador sira nia dokumentu no bele ajuda sira tama ba Korea Sul”, tenik Funsionariu SEFOPE

Filomeno hatutan,   mobilidade laboral ba tinan ida ne’e  ho grupu ne’ebé mak agora sira prepara komesa kedas iha fulan marsu depois covid-19  to’o fulan  dezembru sira konsege manda trabalhador nain-1.122  ba Korea Sul  iha tinan ida ne’e, maibe kuota ne’ebé husi Korea Sul kada tinan nain-500 deit, maibe tanba governu halo parseiru no fo apoiu makas oinsa atu halo komunikasaun ba programa ida ne’e, laos ba korea deit maibe ba Australia  mos ne’ebe iha tinan  ne’e traballador Timoroan tama ona iha nasaun rua ne’e hamutu rihun haat resin

Nia afirma, ida ne’e mak esforsu governu halo no nia hatoo agradesimentu ba ajensia billete aviaun no ministeriu Negosiu Estranjeiru no kooperasaun  (MNEK) tanba bele fasilita traballador sira ne’e.

” Esforsu SEFOPE halo ona no ha’u nia agradesimentu ba  MNEK no ekipa  apoiu sira liu-liu ba ajensia billete aviaun nian tanba dau-dauk problema boot ba Timor, ita laiha aviaun semo regular tanba ema brani para hatama aviaun mai Timor atu tula ita nia alin sira ba, ne’e mos prosesu la fasil ne’e presija iha komunikasaun diak, ita presija loke an para ema hotu-hotu problema saida mak ita hetan, ita servisu hamutuk ho ministru estranjeiru, servisu hamutuk ho diplomata ne’ebé mak ita nia alin sira ultrapasa, ezemplu Malaysia, Singapura para atu bele ajuda sira halo koneksaun ba semo aviaun nian”, hatete nia

Journalista  : John Marito & Aquelina Taec

Editor             : Ekipa Editorial

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )