Papa Francisco : Jesus Sempre Perdua Ema Hotu

Imajem : Sua Santidade Papa Francisco fase no rein sarani na’in sanulu resin rua sira ain iha Vatikanu, 28/03/2024. Foto : Kredit EWTN Vatican.

SAPNewsTL, Vatikanu : Iha ámbitu selebrasaun kinta-feira santa, Sua Santidade Papa Francisco hatudu nia haraik an, fase sarani sira nia ain no rei sarani sira ain nu’udar banati ida ba Jesus Kristu Maromak nia oan mane.

Saun Pedro nia saseluk ne’e hateten, Jesus Kristu sempre perdua ema hotu tanba Jesus perduaun na’in ne’ebe Maromak oferese ba mundu.

“Jesus Kristu sempre perdua no fo perdaun ba ema hotu (Jesus Cristo Perdona Sempre)”. Dehan Sua Santidade Papa Francisco, iha Vatikanu, 28/03/2024. SAPNews Screenshoot

Antes ne’e, amu Papa Francisco husu sarani katólika iha mundu rai-klaran hodi loke fuan no sai ba hasoru  Jesus Kristu no ema sira hodi naroman no ksolok ba maun alin sira.

Papa Francisco hateten, tempu semana santa fo oportunidade ba kristaun sira iha mundu rai-klaran hodi loke laran ba Jesus Kristu no maun alin sira 

“Semana Santa, tempu di’ak ne’ebé Nai Maromak fó mai ita atu loke ita-nia laran, loke ita nia odamatan fuan nian ba Jesus Kristu no ita-nia maun-alin sira.”.Tenik Amu Papa Francisco liu husi omilia iha Misa domingu ramos, Vatikanu, 24/03/2024. SAPNewsTL asesu liu husi Vaticannews.com

Lider Igreja Universal ne’e husu ema hotu hatudu respeitu no pasiénsia hodi lori naroman no ksolok husi fiar nian ba ema moris hotu iha mundu.

“Loke no sai, buat ne’ebé ha’u husu iha Semana Santa mak  loke ita-nia laran no ba hasoru Jesus no ema seluk, no mós lori naroman no ksolok husi ita-nia fiar.  Sai nafatin no halo ida ne’e domin no ternura maromak nian ho respeitu no pasiénsia”.

Papa mos husu atu ema hotu rekunhese katak Maromak mak guia no hatudu dalan ba ema hotu, bainhira tau ita liman, ain no laran.

“Ita hatene katak ita tau ita-nia liman, ain no laran, maibé Maromak ne’ebé dirije ita no hatudu dalan ba ita hamutuk ho ita.”

Jornalista : Anina Martins

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )