PDC Promete Diversifika Ekonomia & Hadia Infraestrutura Iha Kapitál Dili

PDC Promete Diversifika Ekonomia & Hadia Infraestrutura Iha Kapitál Dili

SAPNewsTL, Dili : Partidu Demokrata Cristão(PDC)Realiza mini kampanha iha Suku Comoro Postu Administrativu Dom Aleixu Munisipiu Dili, iha okaziaun ne’e Presidente PDC Francisco De Araujo promete wainhira PDC hetan fiar husi Povu mak sei tau prioridade ba setor ekonomia,Infraestrutura Baze no setor sosial hodi hadia povu sira nia moris.

 "PDC mai ho programa prioridade vizaun estratejiku setor ekonomiku sosial no infraestrutura básika,Tanba tinan 20 ona Timor Leste depende makas ba fundus minerais no mos Doadores sira, nune'e PDC sei maximiza diversifikasaun iha area agrikultura,Turismu no Manufaktura sai baze ekonomia no financas Timor Leste nian hafoin fundus husi doadores no petroleum,"Dehan Prezidenti PDC Francisico De Araujo ba militantes Sira iha Suku Comoro Munisipiu Dili Domingu 14/05/2023.

Nasaun Timor Leste ekonomikamente independente mak governu no estadu presiza kria kondisaun ba setor privadu,kooperativa no publiku ne’ebe hatur ona iha konstituisaun no Haforsa nafatin relasaun ho parseru estratejiku no dezenvolvimentu hodi hasa’e kresimentu ekonomia ba mediu altu iha 2050.

Prezidente PDC ne'e hatutan,"PDC hakarak Hamenus birokrasia no dezenvolve sistema dijitalizasaun atu fasilita diak liu no fasil liu iha prosesu governasaun tomak, fasilita setor privadu no banku nasional no kooperativa sira liu husi modalidade kreditu oi-oin ho funan kiik(menus husi 3%jurus)husi banku kreditor.incentiva grupu kooperativa komunitariu no haforsa sistema servisu komunal,lokaliza sistema servisu infraestrutura kiik nivel postu no suku ho maneira komunal atu sirkula osan iha povu nia leet,"Francisco promete.

PDC mos sei Prevene tenderizasaun ba kompanha ne’ebe mak benefisia deit ba grupo kiik oan sira, dada bee moos ba Komunidade, hadia diak liu tan setor ekonomia hanesan Agrikultura pecuaria,pesca no florestal

Francisco akresenta, PDC mos hadiak setor Edukasaun, Saúde, empregu ba joven sira, desenvolve setor Petroleu no mina, transporte no komunikasaun, inklui planeamentu urbanu hodi hadia Sidade Dili

“Ita sei hadiak ita nia setor sosial sira hanesan Edukadaun, saude, joven ba empregu, Dezenvolvimentu setor petroleum no minerai inklui poder lokal, transporte no komunikasaun, seguransa sosial, planeamentu Urbanu, administrasaun estatal no ordenamentu territorial”. Nia dehan

Entertantu, iha mini kampanha ne’e hetan partisipasaun husi militante no simpatizante sira no mos observador CNE no hetan seguransa husi PNTL

Jornalista: Juvita Sarmento

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )