Komisiu Iha Bobonaru, APMT Promete Hadia Insfraestrutura, Saúde No Edukasaun

Komisiu Iha Bobonaru, APMT Promete Hadia Insfraestrutura, Saúde No Edukasaun


SAP NewsTL Bobonaro: Partidu Assosisaun Popular Monarkia Timorense (APMT) liu husi komisiu iha Munisipiu Bobonaro promete sei hadia infraestrutura maka halo estrada husi Maliana to’o Bobonaro inklui saude ho edukasaun bainhira sira hetan fiar husi munisipiu ne’e iha loron 21 fulan maiu 2023 hodi ukun governu.

“Hau husu munisipiu Bobonaro atu fo votu konfiansa ba APMT maka ami sei hadia infraestrututa, saude, edukasaun no kontinua halo lei tara bandu agrikultura tanba munisipiu hanesan area prioridade ba setor Agrikultura”, dehan Prezidente Ezekutivu APMT Tino Lina bainhira halo kampaña iha Suku Carbau Postu Administrativu Bobonaro,14/05/2023


Prezidente hatutan, ema agora mai kolia halo uma naroman ba povu maibe APMT halo ona iha Timor laran tomak, sira mos sei halakon tiha programa sesta bazika ne’e, nia mos promete sei hola hotu povu sira nia produtu hodi hasa’e komunidade kresimentu ekonomia komunidade nian, APMT maka ba ukun estrada husi Dili ba Bobonaro No Maliana Sei sai Alkatraun hotu, uniku APMT ba ukun mak bele halo Ida ne’e laos partidu sira seluk.


Iha sorin seluk, Vise Prezidente APMT Matias Borromeu mos husu ba militante sira husi PDRT hotu atu vota ba APMT, tanba naran PDRT ne’e mak laiha maibe programa PDRT nian kontinua implementa iha APMT, PDRT hanesan kareta hetan dezastre ona, maibe iha fali ona kareta foun mak APMT bele La’o to’o Nia objetivu.


Matias Akresenta tan, APMT manan Sei kria kondisaun ba gruta sira no komunidade sira sei la husu tan ba sarani sira hodi husu kontribuisaun.


Enkuantu lia nain husi uma lisan Liurubu fo obrigadu ba Prezidente Ezekutivu AMPT tanba ajuda ona sira kee foho oan Asadasi hodi sira bele halo sira nia uma lisan.

Jornalista : Ferderita Miranda

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )