Autoriedade Soibada Husu Favor, Guvernu Foun Hadia Estrada Ligasaun Soibada

Autoriedade Soibada Husu Favor, Guvernu Foun Hadia Estrada Ligasaun Soibada

SAPNewsTL, Manatutu : Relasiona ho Estrada ne’ebe aat iha Postu Administrativu Soibada, Munisipiu Manatuto, Xefe Aldeia Leohaat Aneceto Quintão hateten estrada ligasaun Soibada aat tebe-tebes tanba ne’e husu favor guvernu foun mai bele tau matan no hadia infraestrutura koléjiu maskulina no femenina antigu Soibada

Xefe Aldeia Leohaat Aneceto Quintão haktuir, kleur tebes ona estrada diresaun Soibada hahu husi mota boot to’o Soibada Villa aat no seidauk hetan atensaun husi estdau, tanba ne’e husu ba guvernu mai, favor tau atensaun ba estrada Soibada

“Ami husu favor boot ida ba guvernu foun ne’ebe sei mai, atu tau matan ba ami no hadia ami nia estrada hahu husi Ponte boot Soibada nian to’o mai Soibada villa no lga ba Suku lima hanesan Suku Lala, Leohaat, Fatu- Makerek, Samoro no Manufahi tanba estrada ne’e difikulta tebes sirkulasaun transporte  sira ne’ebe kompostu husi Aldeia sanulu”. Tenik Xefe Aldeia Leohaat Aneceto Quintão ba SAPNewsTL iha Santuáriu Nain Feto Soibada, 13/05/2023

Autoriedade Lokal ne’e hatutan, Rai Soibada rai ida furak ho beleza natural, rai ida istóriku no dook tebes husi villa, Soibada ne’ebe iha Santuáriu Nasionál ida, maibe nia estrada kontinua aat, situasaun ne’e sai preokupasaun boot ba komunidade sira

“Ami husu ho haraik an, atu guvernu foun mai bele hadia ami nia estrada ne’ebe sei aat hela, ami preokupa tebes tanba wainhira udan susar tebes ba kareta sira atu ultrapassa, Soibada iha nia Santuáriu Nasionál ida ne’ebe kada tinan ema sempre mai vizita, maibe estrada guvernu la tau matan, kolejiu antigu ne’ebe siha mos, oras ne’e sai abadonadu, ami preokupa tebes”. Dehan Xefe Aldeia Leohaat

Entretantu, mota ne’ebe durante ne’e sai preokupasaun ba Soibada oan sira, Guvernu halo ona lansamentu ba konstrusaun no oras ne’e daudaun komunidade sira uza ona ba movimentasaun sira ba Soibada no Fila husi Soibada

Jornalista : Luis Pailofo

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )