APMT Sei Hasa’e Salariu Trabalhador Ba $200, Parabens Ba Servisu Na’in Sira Hotu

Imajem : Komunikadu Imprensa APMT iha Tasi-Tolu Dili, Segunda-feira(01/05/2023)

SAPNewsTL, Dili : Liu husi komferensia pers, Partidu Assosiasaun Popular Monarkia Timorense (APMT), porta voz Manuel Tati da Costa hateten APMT sei hasa’e salariu mininu $200 ba servisu nain banhira povu fo fiar hodi ukun

“AMPT husi tinan 20 observa katak Timor seidauk tau atensaun maximu ba salariu minimu ne’ebe servisu nain sira infrenta,tanba ida ne’e bainhira APMT hetan fiar husi povu iha 21 Maiu, APMT sei aposta no hasa’e salariu minimu ba $200, defende ba dezempenhu servisu sira ne’ebe servi ba kompanha no intuituisaun sira ne’ebe mak iha,” Dehan Porta Voz Manuel Tati, liu konferensia pers iha Tasi–tolu, Segunda-feira(01/05/2023)

Porta Voz ne’e esplika katak nesesidade merkadu agora kompra sa’e, tanba kauza husi taxa ne’ebe dadaun ne’e oitavu governu implementa no fo impaktu ba komprador sira
“Taxa ne’ebe agora dadaun ita nia oitavu Governu implementa katak taxa ne’ebe sa’e laos fo impaktu ba Negosiador sira ne’ebe suplay ba produtu primaria, maibe fo impaktu ba komprador sira,” nia haktuir

Tenik nia katak taxa ne’ebe mak sa’e fo impaktu ba komparador sira ne’ebe mak ho salariu mininu no impaktu mos ba negosiante, tanba komprador sira mak sosa produtu sira ne’ebe negosiate sira faan, entaun se taxa karun hakarak ka lakoi sira mos fa’an ho folin sa’e, se hasa’e folin mak komprador sira mak sai vitima tanba sira ne’ebe ho salariu kiik tebes, la fo benifisiu ba sira atu bele asesu ba iha produtu sira ne’ebe mak sira hakarak kompra iha merkadu

 APMT sei halo revisaun ba salariu intituisaun publika no empreza publiku atu liu-liu salariu ba dekreru-lei no.8/2021, 10 de Maiu

” APMT mos aposta katak bainhira hetan fiar husi povu sei halo mos revizaun salariu ba instituisoens sira hanesan intituisaun publika(IP) no Empreza Publiku(EP) nian, Liliu salariu ne’ebe mak tuir dekretu-lei No.8/2021 10 Maiu, Prezidente Bee Mos Timor-leste(BTL-EP),Tanba ita hare povu barak iha TL seidauk asesu ho diak, maibe Presidente BTL.EP ho nia vogais nia salaiu rihun lima to’o rihun neen, ne’e diskriminasaun boot tebes ba iha rai”nia observa

Entertantu, APMT mos sei fo prioridade ba formasaun Hotelaria sira atu bele hasa’e kapasidade iha setor empregu domestiku, APMT mos hato’o parabens no sauda ba servisu nain sira iha rai laran no mos rai liur espesial ba ema ne’ebe servi ba nasaun Timor-Leste.

Jornalista: Johm Marito

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )