Pe. Tiago Husu Joven Sira Eskola Didi’ak Sai Futuru Ukun Na’in

Pe. Tiago Husu Joven Sira Eskola Didi’ak Sai Futuru Ukun Na’in

SAPNewsTL, Lautem: Padre Paroku Parokia Nossa Senhora Rainha dos Apostolos Luro, Amo Tiago Soares da Costa hateten Nai ulun no ukun nain sira presiza unidade no kaer liman hamutuk hodi servi povu no nasaun ne’e ho domin hodi lori povu ba moris diak.

Tuir Padre Paroku Parokia Nossa Senhora Ranha dos Apostolos Luro Amo Tiago Soares da Costa hateten Jesus mai atu na’i ulun sira loke fuan ho laran hodi servi povu ho domin lori povu ba moris diak

“Ukun ne’e mai husi maromak i maromak fo ba nia povu hodi hili ninia liurai ka Nai ulun ida tanba ne’e maka Na’i liurai kosok oan mai ne’e mai mos ba Na’i ulun sira atu loke fuan ho laran hodi servi povu ho domin lori povu ba moris diak”. Dehan Padre Paroku Parokia Nossa Senhora Rainha dos Apostolos Luro Amo Tiago Soares da Costa iha Igreja Luro, 25/12/2023

Padre Tiago hatutan Nai ulun sira iha deit hatun malu la iha unidade atu servi povu no nasaun ida ne’e.

“Iha de’it hatun malu, la iha unidade lakaer liman hamutuk hodi tane nasaun no servi ba povu ida ne’e iha dame no domin nia laran, ita hatun malu deit ita la perdua malu maibe ita ida-idak labele kontribui ba dezenvolvimentu nasaun ne’e nian”. Tenik Amo Tiago

Amo Tiago garante ho selebrasaun festa natal ne’e iha esperansa boot ba Nai ulun sira atu buka hadame malu no perdua malu hodi servi povu no nasaun.

“Ha’u iha esperansa katak ho selebrasaun festa natal ida ne’e Nai ulun sira buka atu hadame malu nu’udar fiar sarani Katolika iha nasaun doben ida ne’e hodi servi povu no nasaun ida ne’e ba oin”.Nia espera

Iha parte seluk, Padre Tiago husu ba joven sira atu aproveita eskola didiak ba futuru bele sai mos ukun nain ne’ebe diak ba nasaun.

“Joven ne’e espiritu manas,ansiozu teb-tebes ida ne’ebe mak eskola atu aproveita eskola hodi bele aproveita ba nia futuru, atu sai karik Nai ulun ida sai karik ukun nain ida, sai karik aman ida sai karik inan ida maibe hametin nafatin imi nia fiar no domin ba maromak”. Amo Tiago hameno

Padre Paroku Luro ne’e mos tatoli ba joven sira atu nafatin aprende husi inan aman sira hodi prepara ba futuru sai airin ba nasaun no kreda.

“Joven presiza konserva nia an aprende husi nai ulun sira husi inan aman sira atu nunue’e prepara futuru ne’ebe diak, atu joven sai duni airin nasaun nian rin kreda ninian”. Nia hakotu

Jornalista : Luis Pailofo
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )