Tinan 2024 ! Pe. Tiago : Tau Fiar Iha Maromak, Husik Nia Mak Guia

Tinan 2024 ! Pe. Tiago : Tau Fiar Iha Maromak, Husik Nia Mak Guia

SAPNewsTL, Lautem: Amo Paroku Parokia Nossa Senhora Rainha dos Apostolos Luro Pe. Tiago Soares da Costa hateten festa natal festa ba familia tanba ne’e nia husu familia hotu atu hakmatek hodi halo avaliasaun ba ida-idak nia moris.

Iha intrevista Amo Paroku Parokia Nossa Senhora Rainha dos Apostolos Luro Pe. Tiago Soares da Costa konsidera festa natál ne’e festa familia nian

“Ha’u hateten katak oras ne’e dadaun festa natal festa ba familia, iha vijilia natal ida ne’e familia ida-idak tenke tur hakmatek hodi halo avaliasaun ba ninia moris durante tinan tomak nia laran”. Dehan Amo Paroku Luro, Pe. Tiago Soares da Costa hafoin missa selebrasaun natal iha igreja Luro, 24/12/2023

Padre Tiago akresenta familia hotu-hotu tenke halo avaliasaun ba moris familia ida-idak nian ba naksalak sira ne’ebe akontese iha familia atu familia nafatin moris iha harmonia no prosperiedade.

“Hateke fali ba kotuk relasaun entre katuas oan no ferik oan mane ho feto, inan aman ho oan sira nian ne’e lakohi atu rende ba malu ba liafuan ruma naksala karik buka atu avalia nune’e prepara an tama ba tinan foun oinsa mak familia moris iha harmonia ba grasa maromak nian ne’ebe banati tuir familia nazare”. Tenik Paroku Luro

Paroku Luro ne’e haklean tinan foun ne’ebe sei mai nia husu ema hotu atu haluha pasadu no hateke ba oin hodi moris iha paz no harmonia hodi sai sarani no sidadaun ne’ebe diak hodi kontribui ba dezenvolvimentu kreda no nasaun.

“Haluha ida be akontese iha kotuk hateke ba oin hodi la’o ba tinan foun tanba ne’e mak ita sempre iha esperansa,los duni katak tinan tuan ne’e atu remata iha nia moruk iha nia midar di’ak eh ladi’ak ita tenke ultrapasa”. Padre Tiago hameno

Amo Tiago husu ema hotu atu fiar nafatin iha maromak atu Nia ne’ebe ita fiar nafatin fo dalan moris nian iha tinan foun ne’ebe sei mai.

“Ita entrega ba maromak katak maromak mak determina buat hotu-hotu entaun ita tenke tau fiar iha maromak i maromak mak guia ita iha tinan foun be sei mai”. Nia hakotu

Jornalista : Luis Pailofo

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )