Peskador TL Hamutuk 1.310, Guvernu Akorda Sei Apoia Sira

Imajen asina akordu entre Sekretáriu Estadu Peskas no Sekretária Estadu Kooperativa iha Uma Kultura Komoru Dili, Segunda-Feira, 8/08/2022

SAPNewsTL, Dili: Sekretáriu Estadu Peskas no Sekretária Estadu Kooperativa asina Protokolu Kooperasaun ba Promosaun no Dezenvolvimentu Kooperativa Peska nian, objetivu husi akordu ida ne’e hodi apoiu ekipamentu  ba peskadór sira ne’ebé mak agora daudaun servisu iha tasi-laran hodi sustenta sira nia ekonomia familia uma laran.

Tuir Sekretáriu Estadu Peskas Elidio de Araújo informa katak objektivu husi asina akordu kontratu ne’e atu asegura jestaun organizasaun, jestaun finanseira no jestaun ekonómiku ba peskadó sira.

“Objektivu atu asegura jestaun organizasaun ba sira no asegura di’ak ba peskador sira iha tasi no mos iha foho, katak parte kooperativa sei organiza peskadór nia kooperativa hodi asegura jestaun organizasaun ba sira no finanseira ba peskador sira i asegura mos jestaun ekonómiku atu nune’e peskador sira bele sai peskador ida ne’ebé di’ak, matenek nobele fo benefisu di’ak ba sira nia familia”. Dehan  Sekretariu Estadu Peska Elidio de Araújo ba jornalista iha salaun Uma Kultura Komoro Dili, Segunda-Feira, 08/08/2022.

Guvernante ne’e akresenta tan edukasaun sai hanesan baze ba dezenvolvimentu kooperativa nune’e liu husi edukasaun no formasaun ida ne’e atu bele transforma koperativa ne’e ba oin.

“Ami asegura peskadór sira liu husi edukasaun no formasaun tanba koperativa ne’e hahú husi edukasaun no kontrola husi edukasaun, ne’e dependénsia totalmente ba edukasaun, koperativa la iha edukasaun mak sei la transforma kooperativa ba oin no edukasaun sai hanesan baze dahuluk ba iha dezenvolvimentu kooperativa, peskador sira organiza husi kooperativa, formasaun ne’e halai liu ba iha membru sira hotu oinsa atu hatene buka osan no asegura osan iha familia”. Tenik nia

Entretantu Sekretáriu Estadu Kooperativa Elizário Ferreira hateten akordu ne’ebé halo ne’e hodi haree ba grupu peskadór ne’ebé iha munisipiu atu oinsa sira bele lori sira nia produtu ba to’o merkadu.

“Ohin asina akordu ida ne’e hodi haree  ita nia grupu peskador sira ne’ebé hamutuk  rihun ida atus tolu sanulu (1.310) iha munisipiu  ne’e oinsa mak sira bele lori sira nia produtu ne’e to’o mai iha merkadu no ami husi koperativu kria aktividade formasaun ida ne’e para peskadór sira iha munisípiu hot-hotu bele hatene no sira la bele falta de formasaun, kuñesimentu kona-ba oinsa atu tun mai iha merkadu ne’e mak MAP ho SECOOP tur hamutuk hodi halo atividade formasaun ida ba peskador sira hotu-hotu” Nia informa.

Sekretariu Estadu ne’e hatutan sei falta iha ekipamentu nune’e polítika guvernu nian koko atu ajuda ekipamentu sira hodi sira bele hadia sira nia vida ekonomia familia nian no grupu nian

“Ita haree falta de ekipametu tanba ne’e liu husi programa polítika governu nian koko atu ajuda ekipamentu hanesan Rede Kail  ba sira hot-hotu no apoiu ona Ró Fibry Klose  unidade hamutuk tolunulu resin ualu (38), agora dadaun iha 2022 Ita bele halo no fo tan Ró Fibry Klose atus ida (100) ba grupu peskador sira iha munisipiu sanulu resin ida (11), politika guvernu nian atu ajuda grupu peskador rihun ida (1000), Guvernu apoiu ona sira oinsa atu hamoris sira nia grupu no governu fo Ró hodi hadia sira nia ekonomia”. Nia hakotu

Jornalista: António Tilman & Delfina  Babo

Editor: Ekipa Editorial

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )