PM Interinu ! Assanami Husu Ema Hotu Servisu Iha Ekipa, Labele Haree Partidu

PM Interinu ! Assanami Husu Ema Hotu Servisu Iha Ekipa, Labele Haree Partidu

SAPNewsTL, Dili : Primeiru Ministru Interinu, Ministru Koordenador Asuntus Sosiais no Ministru Dezenvolvimentu Rural no Habitasaun Komunitáriu, Mariano Assanami Sabino husu ema hotu atu hatene servisu hamutuk nu’udar ekipa ida hodi servi povu no nasaun tanba partidu ne’e instrumentu kiik ida ne’ebe liu hodi kaer estadu maibe estadu mak boot liu no alvu prinsipal.

Primeiru Ministru Interinu, Ministru Koordenador Asuntus Sosiais no Ministru Dezenvolvimentu Rural no Habitasaun Komunitáriu, Mariano Assanami Sabino saran lia hirak ne’e hafoin hala’o vizita de traballu ida iha Hospital Nasional Guido Valadares (HNGV) Dili, 16/01/2024.

Setor rua importantes tebes mak setor edukasaun no saude tanba atu lori ne’e nasaun ne’e ba oin presiza ema matenek no ema matenek presiza iha saude ne’ebe diak, nune’e ema ne’ebe sai professor no doutor ne’e nu’udar vokasaun ida la’os deit hanesan servisu ida.

“Edukasaun maka eduka ita nia ema sira sai jerasaun futuru ne’ebe bele  hodi ita nia nasaun ba oin  mais atu bele la’o ho diak, matenek prezisa proteza no prevene ba sira nia Saude ne’ebe diak  tanba ne’e mak mestre no doutor ka enfermeirus ne’e vokasional”. PM  Interinu Mariano Assanami hateten

 

PM Interinu ne’e konsidera ema ne’ebe mak  Servisu iha setor Edukasaun no Saude, servisu ne’e vokasional ka chamamentu (Pangilan) laos buka servisu hanesan servisu sira seluk.

“Ema mai serbisu iha Edukasaun no Saúde ne’e   ho vokasionall no chamamento  laos mai buka serbisu tanba ne’e sira ne’ebe eskola ba enfremeira, mestre, doutor ne’e importante tebes”. Nia  Sublinha 

Primeiru Ministru Interinu ne’e mos husu bá sira ne’ebé kaer pasta Estadu tenke servisu didi’ak hodi servi Estadu ida-ne’e tanba lideransa ne’e la’ós de’it órden, tanba ne’e iha legalidade no lejitimidade hodi fó orientasaun de’it maibé mai ko’alia, haree sasan sira no haku’ak ema hotu atu halo oinsa mak servisu ne’e la’o ho di’ak ba povu.

“Elementu seluk maka ekipa ne’e importante, bele mai hosi partidu ka grupu ne’ebé de’it tanba partidu ne’e instrumentu kiik ida ne’ebe ita liu hodi kaer estadu maibé bainhira iha ona funsionáriu públiku, dedikasaun ne’e atu servi povu. Ita ekipa ida hodi halo servisu ne’e másimu ba rai ida-ne’e,” Mariano Assanami Sabino hateten

Jornalista : Ermelinda Soares & Marciana da Conceição

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )