Poezia Ba Dom Leandro :  Loron Matan Nakfera, Nakukun Lulun An

Poezia Ba Dom Leandro : Loron Matan Nakfera, Nakukun Lulun An

SAPNewsTL, Lautém: Sarani Parokia Nossa Senhora Ranha dos Apóstolos de Luro Aprensenta Poezia ida ba Bispu Dioseze Baukau Dom Leandro Maria Alves, Wainhira Dom Leandro Maria Alves hala’o vizita no to’o iha Parokia Luro

Poezia ne’e hakerek husi Katekista Geral Parokia Luro, Deolinda da Costa Hornay, Atuàl Professora Relijiaun no Animadora Akolitos Parokia Luro

Bem-vindu Bispu Leandro Maria Alves

“Wainhira Manu Kokorek, Loron Matan Hahú Nakfera, Leno Sarani Dioseze Baukau, Nalo Nakukun Lulun An, Habelar Naroman Nia Kbiit, Naroman To’o Ona, Bispu Foun Dom Leandro Maria Alves Mosu Daudaun”.

“Teki-Teki Derrepente, Grasa Nai Maromak Hatudu, Ohin Dom Leandro To’o Mai Parokia Luro, Lori Bensaun, Grasa No Forsa. Kleur Tebes Duni, Hein Ita Iha Ne’e, Iha Fatin Ida Ne’e”,

“Husi Fatin Ida Ne’e, Ami Harohan, Hein Bispu Foun, Wainhira Maktoban Dom Basilio Husik Hela Ami, Tempu Ba Domin, Tempu Damen no Tempu Ksolok To’o Ona Mai”.

“Teki-Teki Derepente, Grasa Na’i Maromak Fo
Nakfilak Ba Lalatak Hodi Dere Odamatan Fuan La’o Rai Oan Ida, Husik Hela Knua, Husik Hela Família, Husik Hela Rai Ermera, La’o Rai, Lemorai, Hatan Ba Maromak Bolu, Prontu Servi Maromak Nia Emar”.

“Tan Ema Wain be Wa’in, Sei Hakilar Iha Nakukun Laran Buka Naroman, La’o Lemo-Lemo, Hakarak Halo Diak, La’o Lemorai La’os Tan Buka Riku. Maibe, Mai Atu Hariku Sira Ne’ebe Mukit iha liafuan, fiar, pasiénsia, esperansa, no karidade”,

“Loke Fuan Hodi Lolo Liman, Lori Sakrifisiu Hodi Hatudu Dalan, Hamutuk Ita La’o Kuda Esperansa, Esperansa Ba Moris Ne’ebe Nakonu
Iha Espíritu Fiar, Unidade, Fraternidane, Sinodalidade no Prósperiedade Ba Sarani Dioseze Baukau”.

*Bem-Vindu, Bem-Vindu, Bem-Vindu
Bispu Dioseze Baukau, Dom Leandro Maria Alves. Mai Iha Parókia Nossa Senhora Ranha dos Apostolos de Luro, Vigarariu Lautém”.

Viva Bispu Dioseze Baukau,
Viva Vigararaiu Lautém,
Viva Parokia Luro,
Viva Sarani Luro

Luro, 21 Agustu 2023
Eskritora : Deolinda da Costa Hornay

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )