Porto Taibesse Konkista Vitoria Kontra Assalam Ho Skore 3-0

Porto Taibesse Konkista Vitoria Kontra Assalam Ho Skore 3-0

Imajen: Jogador Porto Taibesse FC Ho Assalam FC Hadau Malu Bola Iha Estadium Munisipal Dili Kuarta, (15/03/2023).

SAPNewsTL, Dili: Porto Taibesse FC konkista vitoria kontra Assalam FC ho skore 3-0 no hetan pontu tolu iha jornada datoluk divizaun dahuluk Liga Timorense epoka 2023.

Jogu Porto Taibesse FC kontra Assalam FC kontra Assalam FC hala’o iha Estadium Munisipal Dili kuarta (15/03/2023).

Iha jogu parte dahuluk bainhira kick off ekipa rua halo jogu tuir estratejia ida-idak hodi muda bola ain ba ain halo presaun no atake ba malu ameansa baliza kada ekipa hodi marka golu maibe la konsege to’o minutu 45 jogu parte dahuluk remata skore nafatin okulista 0-0.

Kontinua ba jogu parte daruak ekipa rua muda estratejia jogu nian hodi nafatin muda bola ain ba ain halo presaun no atake ba malu ameansa baliza kada ekipa nian ne’ebe iha minutu 50 jogador estranjeiru Yohanes Jehaman marka golu liu suta bola iha area penalidade laran halo Assalam FC nia redi nakdoko hatuur kedas skore 1-0.

Skore refere halo ekipa rua hasa’e ritmu jogu nian, Assalam FC halo jogu soe bola ba jogador avansadu sira ameansa baliza Porto Taibesse FC nian no Porto Taibesse FC halo kontra atake ba Assalam FC nia jogu ne’ebe ba minutu 73 Porto Taibesse FC aumenta tan golu husi jogador Edencio da Costa liu husi suta bola falta.

Skore 2-0, Assalam FC halo presaun makaas ba Porto Taibesse FC atu marka golu maibe la konsege tanba jogador sira husi Porto Taibesse FC la fo oportunidade no iha minutu 90+6 Assalam FC sofre tan golu husi jogador estranjeiru Porto Taibesse FC Yohanes Jehaman hodi muda fali skore ba 3-0, to’o minutu 90 remata la iha tan ekipa ida aumenta tan golu ne’ebe skore mantein nafatin 3-0 hodi rezulta Porto Taibesse FC hetan pontu tolu kontra Assalam FC iha jornada datoluk divizaun dahuluk Liga Timorense epoka ne’e.

Depois jogu remata treinador Assalam FC Gaspar Soares Amaral hatete, normalmente jogu iha lakon, manan no impata tan ne’e sira prepara atu hetan pontu tolu maibe rezultadu la tuir nia hakarak no sei prepara diak fali para hetan pontu tolu iha jogu tuir mai.

“Normalmente jogu ne’e iha lakon, manan no impata tan ne’e ami prepara diak para atu mai hetan pontu tolu maibe ohin rezultadu la tuir ami nia hakarak ne’ebe jogu tuir ami tenki prepara diak fali para hetan fali rezultadu diak”, Gaspar afirma

Gaspar hatutan, jogu ohin sira faila iha lina klaran nian tanba fator husi sira nia preparasaun ba jogu ne’ebe besik malu, jogador sira lina klaran hein deit entaun Porto Taibesse FC aproveita ida ne’e halo jogu iha lina klaran, sira hadia faila sira ne’e iha jogu tuir mai no ohin jogu minutu ikus sira nia jogador nain sanulu deit tanba hatama jogador sira parte avansadu para halo golu maibe la espera jogador ida hetan aleija iha kampu laran no labele troka tanba kouta jogador atu troka hotu ona.

Iha fatin hanesan treinador Porto Taibesse FC Miro Bento dehan, nia fo obrigadu ba jogador sira tanba esforsu servisu diak iha kampu hatudu jogu tuir treinador nia estratejia no korajen nafatin ba ekipa Assalam FC tanba liga sei lao.

“Hau fo obrigadu ba jogador sira tanba esforsu servisu diak iha kampu hatudu jogu tuir hau nia nia estratejia no hau fo korajen nafatin ba ekipa Assalam FC tanba liga sei lao”, tenik Miro

Iha sorin seluk jogador estranjeiru Porto Taibesse FC Yohanes Jehaman informa, nia agradese tebes no sei esforsu nafatin para hetan pontu tolu iha jogu tuir mai.

“Nu’udar jogador marka golu rua lori ekipa hetan vitoria agradese tebes ohin ami hetan rezultadu diak no hein katak jogu tuir mai ami halo diak liu tan ne’ebe rezultadu ohin ne’e ami seidauk puas tanba jogu sei barak ami sei esforsu nafatin ba jogu tuir mai fiar katak sei hetan pontu tolu”, Yohanes hateten

Entretantu iha jogu refere Assalam FC halo substituisaun ba jogador nain lima no Porto Taibesse FC mos troka jogador nain lima, jogador Assalam FC hetan kartaun kinur tolu no jogador Porto Taibesse FC nain rua hetan kartu kinur mos, rezultadu jogu refere lori Porto Taibesse FC provizoriu hakat ba pozisaun datoluk iha Tabela Klasifikasaun ho pontu 6 husi jogu dala tolu manan rua ho impata ida no Assalam FC provizoriu nafatin iha pozisaun daruak ho pontu 7 husi jogu dala haat manan rua, impata ida no lakon ida.

 

Reportajen: Augusto dos Santos 

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )