Posibilidade Boot ! Guvernu Sei Taka Arte Marsial & Ritual Sira

Posibilidade Boot ! Guvernu Sei Taka Arte Marsial & Ritual Sira

SAPNewsTL, Dili : Ohin Primeiru-Ministru, Kay Rala Xanana Gusmão hasoru malu urjensia ho Komandante Jerál PNTL, Komisariu Jerál Polisia, Henrique da Costa no Segundu Komandante Jerál Polísia Nasional Timor-Leste (PNTL) Komisariu Polísia Pedro Belo iha Edifisiu PNTL Kaikoli Dili

Objetivu husi sorumutu ne’e fó orientasaun ba Komandu PNTL ho apoia Komandu F-FDTL nian hodi solusiona konflitu entre Grupu Arte Marsiál (GAM) no Grupu Arte Rituál (GAR) iha Suku Lourba no Suku Carabau, Postu Administrativu Bobonaro, Munisipiu Bobonaro.

Xefe Governu dasia ne’e promote iha semana ne’e liu hosi reuniaun Konsellu Ministru sei taka atividade Organizasaun Arte Marsiál no Grupu Arte Rituál hodi evita konflitu ne’e labele kontinua akontese bebeik ba munisipiu seluk.

“𝗜𝘁𝗮 𝘁𝗿𝗶𝘀𝘁𝗲 𝘁𝗲𝗯𝗲𝘀 𝘀𝗶𝗿𝗮 𝘁𝘂𝗱𝗮 𝗺𝗮𝗹𝘂, 𝘀𝘂𝗻𝘂 𝘂𝗺𝗮 𝗶𝗵𝗮 𝗕𝗼𝗯𝗼𝗻𝗮𝗿𝗼 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲 𝗟𝗼𝘂𝗿𝗯𝗮 𝗻𝗼 𝗖𝗮𝗿𝗮𝗯𝗮𝘂, 𝘁𝗮𝗻𝗯𝗮 𝗻𝗲’𝗲 𝗽𝗼𝗹𝗶𝘀𝗶𝗮 𝘁𝗲𝗻𝗸𝗶 𝗿𝗲𝗳𝗼𝗿𝘀𝗮 𝘀𝗲𝗴𝘂𝗿𝗮𝗻𝘀𝗮. 𝗛𝗮’𝘂 𝘀𝗲𝗶 𝗿𝗲𝗮𝗹𝗶𝘇𝗮 𝗿𝗲u𝗻𝗶𝗮u𝗻 𝗸𝘂𝗮𝗿𝘁𝗲-𝗳𝗲𝗶𝗿𝗮 𝗮𝗴𝗼𝗿𝗮 𝗶𝗵𝗮 𝗞𝗼𝗻𝘀𝗲𝗹𝗹𝘂 𝗠𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝘂, 𝘁𝗮𝗻𝗯𝗮 𝗻𝘂’𝘂𝗱𝗮𝗿 𝗣𝗿𝗶𝗺𝗲𝗶𝗿𝘂 𝗠𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝘂 𝗵𝗮’𝘂 𝗹𝗮𝗯𝗲𝗹𝗲 𝗮𝘀𝗲𝗶𝘁𝗮 𝗸𝗮𝘁𝗮𝗸, 𝗶𝘁𝗮 𝗵𝗼𝘀𝗶𝗸 𝗻𝗮𝗳𝗮𝘁𝗶𝗻 𝗮𝗿𝘁𝗲 𝗺𝗮𝗿𝗺𝗮𝗿𝘀𝗶𝗮́𝗹 𝘀𝗶𝗿𝗮 𝗲𝘀𝘁𝗿𝗮𝗴𝗮 𝗶𝘁𝗮 𝗻𝗶𝗮 𝘀𝗼𝘀𝗶𝗲𝗱𝗮𝗱𝗲, 𝗞𝗼𝗻𝘀𝗲𝗹𝗹𝘂 𝗠𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝘂 𝘀𝗲𝗶 𝘁𝗮𝗸𝗮 𝘁𝗶𝗵𝗮 𝗴𝗿𝘂𝗽𝘂 𝗮𝗿𝘁𝗲 𝗺𝗮𝗿𝘀𝗶al 𝘀𝗶𝗿𝗮 𝗻𝗼 𝗴𝗿𝘂𝗽𝘂 𝗮𝗿𝘁𝗲 𝗿𝗶𝘁𝘂a𝗹 𝘀𝗶𝗿𝗮,” Tenik PM Kayrala Xanana liu husi enkontru ho Komandante PNTL, iha Komandu Jerál PNTL, Caicoli Dili, 04/11/023

PM Xanana mós husu ba PNTL liu hosi Ofisiál Polisia Suku (OPS) atu koopera ho autoridade suku, Igreja no Lia Nain no Juventude sira hodi hala’o kedas dialogu ba dame entre parte hirak ne’ebé komete problema.

Primeiru Ministru mos orienta atu PNTL bele kaputra hotu oknum juventude hirak ne’ebé envolve hodi responsabiliza ba krime ne’ebé sira komete.

Enkuantu, konfrontu fízika ne’ebe mosu iha Munisipiu Bobonaru orseik (03/11/023), iha ne’ebe komete entre grupu juventude sira ne’e rezulta ema na’in-hitu (7) kanek no uma haat hetan sunu, kioske rua (2) ho uma ualu (8) hetan estragu (baku rahun) hodi halo populasaun halai husi uma hela fatin no trauma.

Jornalista : Marcella Mery da Costa

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )