PR Horta Husu UEA Hari’i Asrama Universitáriu & Otél Fitun V

PR Horta Husu UEA Hari’i Asrama Universitáriu & Otél Fitun V


SAPNewsTL, Abu-Dhabi : Prezidente Repúblika, José Ramos-Horta enkontru ho nia omólogu hosi Uniaun Emiradu Arábe (UEA), Liurai Sheik Mohamed bin Zayet Al Nahyan, objetivu husi sorumutu ne’e hodi diskute kona-ba area kooperasaun oin-oin ne’ebé nasaun rua ne’e sei hala’o hamutuk iha futuru.

‘’Timor-Leste iha relasaun amizade kleur ona ho UEA, maibé seidauk iha akordu ofisiál ho Timor-Leste. Agora mak ha’u komesa buka loke odamatan sira-nian atu aumenta kooperasaun ho Timor-Leste,’’ esplika Prezidente Horta hafoin enkontru ho Xefe Estadu UEA,iha nia rezidénsia ofisiál Qasr Al Shati iha sidade Abu Dhabi, Sesta, 13/10/2023.

Area pertinente sira ne’ebé Timor Leste hakarak halo kooperasaun bilaterál ho UEA, tuir Prezidente Horta, mak investimentu iha setór ekonomia no haforsa kooperasaun diplomata.

Nune’e Xefe Estadu konfirma liutan katak ‘’ Timor presiza iha infraestrutura otélaria ho standart fitun V tambá ita atu tama ASEAN, sei simu bainaka lubuk ida, no hala’o reuniaun oin-oin inklui sentru konvensaun, tambá ne’e investimentu ne’e importante,’’ dehan Prezidente Horta.

Infrastrutura hirak ne’e, ba UEA, prontu atu investe ho modalidade (maneira investimentu) tolu, UEA oferese de’it ou fó empresta osan ba Timor no ikus liu halo Invetimentu Públiku Privadu. Além investimentu iha area Infraestutura, UEA mós aprezenta nia kompromisu atu apoiu iha enerjia renovável hodi ajuda minimiza kustu operasionál iha eletrifikasaun atuál.

Prezidente Horta mós aprezenta nia pedidiu kona-ba harii rezidénsia estudante universitária hodi fasilita estudante sira hosi munisípiu mai eskola iha kapitál Dili, tanbá konsidera uma-aluga (Kós ) kuaze iha kondisaun mínimu.
Aprezentasaun ne’e, hetan apresiasaun no konkordásia hosi Prezidente UEA, Sheik Mohamed bin Zayet Al Nahyan no tempu badak Estadu Timor Leste sei identifika rai no sei formaliza hodi realiza planu hirak ne’e

Xefe Estadu Horta mos haktuir liu tan katak ‘’UEA mos bele halo investimentu iha area pekuária liu-liu hakiak rusa hosi exporta inklui ko’alia kona-ba dezenvolvimentu iha area agrikultura,’’ tenik Prezidente Horta.

‘’Investimentu hotu-hotu presiza kondisaun, liu-liu lei ba protesaun ba investimentu ne’ebé nasaun barak adopta no dupla atributasaun no tribunal arbitrajém,’’ reforsa Prezidente Horta hodi hatan kona-bá kritériu sira ne’ebé UEA hakarak bainhira realiza investimentu iha Timor Leste.

Importante ba Timor-Leste atu dada investór hosi rai seluk, mak estatutu rai mézmu iha difikuldade maibé Prezidente Repúblika konsidera empregu importante.

Prezidente Horta relata mós prossesu estabelesimentu embaxada foun iha Dubai (UEA) ne’ebé oras ne’e dadaun Primeiru-Ministru Kay Rala Xanana Gusmão fó kompeténsia tomak ba Ministru Negósiu Estranjeiru Timor-Leste hamutuk ho Prezidénsia Repúblika hodi formaliza estabelesimentu embaixada nian.

Entretantu, akompaña iha vizita estadu ne’e, MNEK Timor Leste, Bendito Freitas, Embaixadór Nelson Santos no Amorin Vieira inklui delegasaun sira seluk.

Jornalista : Domingos Ferreira

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )