Alumni UNTL ! Aventino Promete Dezenvolve Sítiu Turístiku & Grupu Kreativu

Alumni UNTL ! Aventino Promete Dezenvolve Sítiu Turístiku & Grupu Kreativu

SAPNewsTL, Lautem: Iha Munisipiu Lautem, Postu Administrativu Luro, Alumni estudante Universidade Nacional Timor Lorosa’e (UNTL), Fakuldade Agrikultura, Departamentu Agro-pekuaria Aventino Ribeiro kandidata an ba Xefe Suku Lacawa iha periodu 2023 -2030.

Iha intrevista, Aventino Ribeiro haktuir iha nasaun demokratiku fo biban ba sidadaun hotu atu kandidata nia an nu’udar lideransa Suku atu bele servi tuir nesesidade povu tan ne’e nia hamrik kandidatu hodi hametin paz no konsentra ba dezenvolvimentu Suku

“Nu’udar estadu demokrátiku, ema ida-idak iha direitu hodi kandidatu nu’udar Xefe Suku, ha’u nu’udar Lacawa oan, ha’u hamrik kandidatu ba Xefe Suku iha periodu ida ne’e ha’u mai atu servi, hametin unidade, paz no estabilidade iha Suku hodi konsentra ba dezenvolvimentu Suku”. Dehan Alumni Aventino Ribeiro iha Sede Suku Lacawa, 16/10/2023

Alumni UNTL ne’e hatutan karik nia eleitu nu’udar Xefe Suku iha periodu ida ne’e mak nia sei dezenvolve grupu kreativu sira ne’ebé iha Suku liu husi kapasitasaun hodi forma sira sai ativu no kreativu iha Suku hodi dezenvolve Suku

“Wainhira ha’u hetan konfiansa husi povu, inan aman no maun alin hotu-hotu ha’u sempre halo tuir saida mak hau bele halo iha ha’u nia mandatu, karik ha’u eleitu duni iha periodu ida ne’e, dezenvolve grupu kreativu sira ba atividade hakiak animal no liliu ba grupu sira ne’ebe agora dadaun ho kapasitasaun ba juventude, ida ne’e motiva di’ak ida atu bele dezenvolve”. Aventino tenik

“Ita mos tenke dezenvolve joven sira nia talentu liliu iha area desportu, ita tenke haree fatin hodi harii kampu futebol, voleibol no basketball, ne’e mak sira nia hakarak, karik hau sai eleitu ba periodu ida ne’e ha’u sei halo kampu ida ne’e”. Nia informa

Kandidatu ne’e informa karik nia hetan fiar husi povu nia sei buka meius hodi dezenvolve fatin turizmu sira ne’ebe potensial iha Suku hodi bele dada turista sira tanba liu husi ne’e bele hasa’e kresimentu ekonomia familia iha Suku.

“Haree mos ba edukasaun, bee mos no saude, ita mos iha fatin turismu hanesan turismo historiku Samaza’e, iha mos paisajen natural sira ne’ebé potensial hodi transforma sai turismo komuniatriu, karik ha’u sai Xefe Suku ha’u bele haree mos ba asuntu ida ne’e, buka meius no oinsa relasaun ho parseiru sira hodi dezenvolve fatin turismo sira ne’ebe pertense iha Suku ida ne’e”. Nia hakotu

Enkuantu, Tuir Informasaun ne’ebé SAP News asesu liu husi Komisaun Eleisaun Suku, Suku Lakawa regista kandidatu Xefe Suku Hamutuk mane na’in haat mak submete ona sira nia dokumentus iha loron 13 Fulan Outubru ne’e

Jornalista: Luis Pailofo

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )