Hili Hugo Sai Xefi Suku ! Prontu Dezenvolve Suku Fuiloro

Hili Hugo Sai Xefi Suku ! Prontu Dezenvolve Suku Fuiloro

SAPNewsTL, Dili: Kandidatu Xefi Suku ho numeru sorteiu 5 Hugo dos Santos Cruz prontu dezenvolve Suku Fuiloro, Postu Administrativu Lospalos Munisipiu Lautem bainhira iha eleisaun Eleisaun Komunidade sira fo vitoria.

“Ha’u prontu dezenvolve suku Fuiloro bainhira hetan fiar husi votante sira iha eleisaun agora hodi sai xefi suku ba tinan hitu, tanba ha’u mai ho programa diak maka kaderniza jerasaun foun liu husi kria estrutura juventude aldeia ida-idak, forma no kapasita hodi kontribui ba kresimentu ekonomia no politika rai laran, partisipa Infrastrutura bazika iha aldeia hodi hala’o auditoria sosial no advokasia publiku”,

“Tane a’as dignidade ema nian no vontade popular hodi hametin prinsipiu fundamental ne’ebe hatur iha norma suprema, hamoris espiritu nasionalizmu juventude nian, ejekuta no apoiu programa governu ne’ebe to’o mai iha suku ho ekuilativu, hatutan programa saida deit mak suku halo ona, foti balansu ho entidade hotu-hotu no instituisaun relevante sira ba solusaun kriminal (Veteranos, PNTL, Nsst.).”

“Antes to’o prosesu formal, Ba dezenvolvimentu Desportu, Arte no kultura sei responsabiliza maximu husi responsavel Juventude aldeia ida-idak hodi kontribui ba jogu no festival sira ne’ebe realiza iha suku, hadia kualidade atendimentu administrativu publiku ba semi-digitalizasaun, kria media suku ba informasaun no aktividade suku”, dehan kandidatu Suku Fuiloro Hugo dos Santos Cruz ba jornalista SAPNewsTL liu husi via telefone segunda tersa (17/10/2023).

Kandidatu ne’e hatutan, nia kandidata aan ba xefi suku tanba hakarak sai servidor ba komunidade suku Fuiloro ho forsa no enerjia joven mak nia iha hodi sai liman ain ba komunidade sira

Kandidata aan laos atu sai malae ka liurai maibe atu servi komunidade suku fuiloro ho fuan no laran tomak, prinsipal liu mak hatur ekidade inklusivu no transparente iha prosesu hotu.

Hugo afirma tan, nia programa ida ne’e programa komun, nia garante katak programa ne’e pertinente tebes ba komunidade tanba nia hatene kondisaun real komunidade suku Fuiloro tanba nia akompaña loron-loron.

Tan ne’e nia husu ba komunidade ho kartaun eleitoral suku Fuiloro nian, estuda iha universidade oi-oin iha Dili hodi influensia inan aman iha Suku Fuiloro atu fo votu ba nia liu husi tuu numeru sorteiu 5 iha buletin votu hodi nune’e suku Fuiloro projeta ba futuru.

Entretantu kandidatu ba Xefi Suku Fuiloro Postu Administrativu Lospalos Munisipiu Lautem tinan 2023-2028 maka Alarico Li, Faustino Dias Sacramento, Hugo dos Santos Cruz, Augusto Rosa, Filipe Dias Quintas ho xefi suku atual Vitor Dias Quintas.

Jornalista : Augusto dos Santos
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )