PR Jokowi Konvida PR Horta, PPN Aniceto: PN Simu Ona Karta, Sei Toma Desizaun

Prezidente Parlamentu Nasionál Aniceto Guterres longuinhos Lopes, Dili, 01/07/2022. Foto: Eduardo Moniz

SAPNewsTL:, Dili : Prezidente Parlamentu Nasionál Aniceto Guterres longuinhos Lopes hateten, tuir konstituisaun Repúblika Demokrátika Timor-Leste bainhira  Prezidente Repúblika atu desloka ba rai li’ur tenke hetan konsiente husi Parlamentu Nasionál,Ohin Presidente RDTL haruka karta atu viajen ne’e hahú iha loron 18 to’o 24.   

“Prosesu normal iha Parlamentu to’o mai konsientimentu husi Parlamentu Nasional, plenária mak sei senti nu’udar Prezidente Parlamentu Nasionál iha obrigasaun tomak atu lori ba submete pedidu ne’e ba iha Plenária Parlamentu Nasionál, kona-bá karta konvite ne’e semana oin mak sei foin bele halo ajenda”. Tenik Prezidente Parlamentu Nasionál Aniceto Guterres longuinhos Lopes ba Jornalista sira iha Dili, 01/07/2022

Presidente PN ne’e hatutan Bainhira asuntu iha nesesária ka urjente sei konvoka estraordináriu maske nune’e iha loron 14 periodu funsinamentu normal ne’e hotu komesa dia 15 Jullu ne’e hahú tama ona resese mais durante periodu resese ne’e komisaun permanente funsiona bele fó autorizasaun

“Iha loron 14 nia-laran sei haree tempu ida plenária iha parlamentu rasik mak autoriza la presiza husik ba komisaun permanente tanba to’o dia 14 ne’e hela deit loron haat ona be Prezidente Repúblika serteza, maibé bele autoriza ka lae tanba protokolu estadu rua nian mós bele prepara tenke iha ona desizaun ruma husi parlamentu nasionál autoriza ou la autoriza”. Nia informa

Nia hateten, nia labele garante tanba prezidente parlamentu nia votu ida deit, nu’udar reprezenta parlamentu tenke asegura solidariedade instituisionál, deputadu ida-idak mak bele hola desizaun.

“Karta pedidu ne’e mai tanba Prezidente Repúblika foin eleitu, Prezidente Indonezia Joko Widodo rasik mak konvida, hanesan baibain Xefi Estadu sira vizita nasaun vizinu no nasaun sira seluk, maibe kabe ba Parlamentu Nasionál mak autoriza ou la autoriza, ita-nia esperansa boot maioria parlamentu mak bele autoriza’’. Nia hakotu.

Jornalista : Eduardo Moniz

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )