Professor  Agustinho: Foinsa’e Milenial Tenki Kuda Espiritu Nasionalizmu no Patriotizmu Iha Fuan no Prepara An Didiak Ba Futuru, Futuru Imi Nian

Imagem Intrevista Professor Agustinho dos Santos, Hera, 27 Abril 2022

SAPNewsTL. Hera, 27 Abril 2022 : Professor Agustinho dos Santos hateten  Foinsa’e presiza hateke ba kotuk, haree ba loron ohin no hanoin ba oin, ‘Foinsa’e sira atu sai airin ba ita nia nasaun, airin ida uluk ita hanaran nasionalizmo no patriotizmo. Foinsa’e sira, imi nudar jerasaun foun no jerasaun ne’ebe ohin loron nian iha ita nia tempu ukuk rasik an, imi presiza hadomi povo ida ne’e no imi tenki kuidadu rai ida ne’e hoi mi nia domin, matenek no kapasidade tomak.

Iha parte nasionalismo imi tenki hadomi povo ida ne’e, nasaun ida ne’e, hadomi ho didiak, foinsa’e imi tenki defende estadu direitu demokratiku imi presiza defende atu tane rai povo ida ne’e tuir prinsipiu filosofia ukun rasik an nian.

Iha dadalia ho Professor Agustinho dos Santos hatete, Sai heroi ba dezenvolvimentu nasional.imi tenki fo an, oferese imi nia an,oferese  imi nia moris kontribui pozitivamente ba dezenvolvimentu nasional. Joven sira feto ka mane uluk nanain ita tenki iha konesimentu diak ,konesimentu ba imi nia an, haree buat ne’ebe iha kotuk,haree buat ohin nian, haree buat ne’ebe ba aban nian. Dehan Agustinho.

Nune’e, konesimentu ne’e tenki mai ho imi nia pensamentu lakoi atu konese siénsia deit maibe tenki iha mos pensamentu hanoin iha imi nia pensamentu tenki iha mos hanoin ne’ebe pozitivu  oinsa imi sai ema nu’udar agente transformative, autor ba desenvolvimentu ne’ebe nakonu ho ispiritu  nasionalismu, patriotismu foun ba rai ida ne’e.

Nia hatutan, Iha imi nia pensamentu ne’e  tenki mai ho saida maka naran kapasidade, se wainhira ita dehan imi iha konesimentu imi mai ho pensamentu imi mai ho kapasidade katak buat hotu ne’ebe imi simu husi prosesu estudu no buat ne’ebe imi aprende ne’e liu husi prosesu ida ne’e, imi tenki hahu konkretiza no implementa iha processu Dezenvolvimentu Nasionál. Tenik Professor Agustino iha Kampus FECT-UNTL Hera, 27 Abril 2022.

Joven sira tenki asegura unidade nasional, joven sira tenki fo fuan ba malu, joven sira tenki fo hanoin ba malu, joven sira tenki fo laran ba malu no sai ida deit, atu ita ne’e metin no buras ba beibeik, se ita hakarak halo korenti metin, korenti ne’e tenki kait malu metin atu labele naksobu iha unidade nasional.

Entretantu Agustinho akresenta, Iha Unidade Nasionál ne’e presiza saida? Timor ida deit rai Timor oan laos grupo, Timor oan mos tenki ida deit, rai Timor ida deit ita labele halo Timor tuir kolonialismo sira, tuir mai, Timor oan tenki fuan ida neon ida, ita hotu fo hanoin ida deit ita ko’alia kona ba Timor deit, los agora iha mundo ne’e nasaun barak atrai ema barak, ita nia rai Timor ne’e kiik oan iha origen ida ita bele dehan katak ema kriatura maromak nian, ran maromak nian katak ita ida deit ita iha mundo ida deit no ita ida deit iha kalohan ida nia okos. ita hotu-hotu kriatura maromak nian hela iha fatin lahanesan iha fatin ne’ebe deit. Agustinho hateten. Hera, 27 Abril 2022.

Jornalista  : Sergio Delekuar

Editor        :  Luis Pailofo

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )