Projeta Mehi Moris Diak Ba Povu, Dewan Solidaritas Realiza Konferénsia Nasionál

Dewan Solidaritas Mahasiswa Pemuda Pelajar Timor Timur ( DSMPPTT) Hala’o Konferensia Nasional iha Salaun CNE Kaikoli-Díli, Kuarta-Feira,21/12/2022

SAPNewsTL, Dili:  Dewan Solidaritas Mahasiswa Pemuda Pelajar Timor Timur ( DSMPPTT) Hala’o konferensia Nasional ho tema  “Hamutuk ho Povu Hodi Hetan Povu Nia Mehi ba Moris Diak no Dignu”.

Tuir Prezidente Dewan Solidaritas Mahasiswa Pemuda Pelajar Timor Timur ( DSMPPTT) José da Costa Magno katak, konferensia nasional ne’e objetivu atu fó legalizasaun estatuta ba Dewan Solidaritas ne’ebé mak pendente hela iha Kongresu Nasional no kanaliza Devan Solidaritas ba iha Conselho Combatente Libertasaun Nasional (CCLN).

“Ohin sai hanesan loron ida atu determina ultimamenten estatuta Dewan Solidaritas para nune’e ikus mai bele submete tuir rekezitu legal nian bele liga fali ba justisa, iha tempu hanesan bele mós kanaliza dewan solidaritas nu’udar organizasaun rezistensia ba fali iha CCLN nia okos”. dehan Prezidente Dewan Solidaritas Mahasiswa Pemuda Pelajar Timor Timur ( DSMPPTT) José da Costa Magno ba jornalista iha Salaun CNE Kaikoli-Díli, Kuarta-Feira,21/12/2022.

Prezidente ne’e hatutan liu husi konferensia ne’e atu  ajusta sira nia hanoin hamutuk ema dewan solidaritas nian nivel nasional tanba membru sira mai hotu hosi nivel postu atu oinsa bele konsolida hodi hamutuk kontribui ba dezenvolvimentu no kriasaun paz iha nasaun.

“Konsolida ita nia hanoin oinsa mak atu kontribui ba dezenvolvimentu no kriasaun paz ne’ebé mak duravel iha Timor Leste ho hanoin katak 2022 ne’e tempu atu hotu ona no lakleur ita hakat ba 2023 hanesan tinan politika ne’ebé mak sei atrai tebes partisipasaun povu nian i bele mós akontese asaun violensia no naun violensia”. Tenik Jose

Iha Fatin hanesan Prezidente Asosisaun konsellu  Kombatetes Libertasaun Nasional Vidal de Jesus Reklemen akresenta wainhira estadu loke espasu no konsidera pozisaun Devan solidaritas nian sira bele rejistu no bele hetan pensaun ne’ebe promove husi CCLN tanba ne’e iha konferensia ne’e nia hato’o atu oinsa Devan solidaritas bele partisipa iha dezenvolvimentu hodi bele rezolve problema sira liliu kona-ba veteranus sira iha nasaun ne’e.

“Ohin ha’u  mai partisipa  iha konferensia  nasional Dewan Solidaritas, membru hotu-hotu  hamutuk  ho konsellu kombatente libertasaun nasional  atu halo oinsa para ita mos bele partisipa  iha dezenvolvimentu atu oinsa bele rezolve problema sira ne’ebe iha liliu kona-ba veteranu sira, oan ki’ak,  faluk sira no ita nia povu sira ne’ebe  oras ne’e  sei halerik hela,kona ba ahi,bè mos nst. ne’ebe dewan solidaritas sira organiza malu no objetivu  mak ida ne’e, partisipa iha dezenvolvimentu no estabilidade ba rai ida ne’e”. Vidal informa

Entretantu, organizasaun ne’e seidauk hetan rekuinesimentu maibe sira sei esforsu ba rejistu hodi bele prense rekezitus balun ne’ebé iha. Enkuantu membru ne’ebé alistadu nu’udar benefisiariu ba sertifikadu rekuinesimentu oras ne’e hamutuk rihun rua (2000) ne’ebe seidauk sura ho sira ne’ebé lakonsege hatama iha momentu ne’eba.

Jornalista   : Antonio Tilman

Editor          : Luis dos Santos

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )