Joven Ba Mudansa Realiza Atividade Kuda Ai-Oan Iha Suku Afabubo & Luro

Juventude Feto husi Suku Afabubo Isaura da Conceição

SAPNewsTL, Lautem: NGO BA FUTURU liu husi FOINSA’E BA MUDANSA Postu Administrativu Luro realiza aktividade kuda ai oan iha Suku Afabubo no Suku Luro Postu Administrativu Luro, Iha intervista Koordenador Projeto JOVEN BA MUDANSA Remegito Jorge haktuir aktividade kuda ai oan ne’e realiza tanba inisiativa husi foinsa’e ba mudansa sira husi Postu Luro.

“Ideia ne’e mai rasik husi Foinsa’e Luro oan sira, sira mak hatene sira nia rai, sira mak hatene sira nia kondisaun, sira mak hatene sira nia ambiente, sira mak identifika, sira propoen mai ami atu ami bele apoiu sira”. Dehan Koordenador Projeto JOVEN BA MUDANSA Postu Administrativu Luro iha resintu ESG Fernando Lasama de Luro, Tersa-Feira, 6/12/2022.

Imajen intervista Koordenador Projeto JOVEN BA MUDANSA Postu Administrativu Luro iha resintu ESG Fernando Lasama de Luro, Segunda-Feira, 5/12/2022

Koordenador Projetu ne’e hatutan, sira la apoiu liu husi finansial maibe apoiu deit material ne’ebe sira presiza hodi halo aktividade.

“Ami la apoiu sira ho forma liu husi osan maibe ami apoiu material ne’ebe mak sira presiza hanesan kuda ai oan  sira presiza ai horis entaun ami apoiu sira”. Tenik nia

Remejito mos akresenta katak objektivu husi kuda ai oan ne’e atu tahan netik rai no redus risku rai halai no sai mos hanesan lasu ba atu iha fatin balun ne’eb’e bee laiha entaun liu husi ai horis ne’e bele prezerva be’e iha rai okos.

Iha fatin hanesan Unidade Servisu Postu Administrativu Postu Administrativu Luro SEJD António Belo ne’ebé reprezenta Administrador Postu Administrativu Luro hodi partisipa iha aktividade kuda ai oan ne’e apresia ho inisiativa ne’ebe joven ba mudansa husi Postu Luro sira iha hodi realiza aktividade ne’e.

“Apresia tebes ho NGO BA FUTURU no JOVEN BA MUDANSA tanba sira iha inisiativa organiza malu bele kuda ai oan proteje komunidade sira husi rai halai hodi diminui dezastre ne’ebé sira enfrenta”. Tenik USPA

USPA mos husu ba komunidade sira bele kontrola animal sira no asegura atu labele husik animal arbiru hodi estraga ai horis ne’ebé iha hodi bele fo mahon no matak ba rai no ba sira.

Unidade Servisu Postu Administrativu Postu Administrativu Luro SEJD António Belo

Nune’e mos, Juventude Feto husi Suku Afabubo Isaura da Conceição mos agradese ba ekipa Foinsa’e ba Mudansa ne’ebé bele hola inisiativa hodi kuda ai horis ne’e iha nia Suku.

“Ha’u sente agradese tebes tanba juventude ba mudansa postu Luro nian bele iha hanoin hodi realiza aktividade kuda ai oan ne’e no ha’u husu atu nafatin kontinua aktividade sira hanesan ne’e atu bele redus risku rai halai iha Postu Luro”. Nia realsa

Entretantu, ai oan ne’e kuda ne’e ai mahoni ho total hun atus rua (200) ne’ebe  atus ida limanulu kuda iha Suku Afabubo no limanulu kuda iha Suku Luro iha aredor Escola Secundaria Geral Fernando Lasama Luro.

Enkuantu, partisipa iha aktividade ne’e husi Autoridade Lokal balun, Joven ba Mudansa no komunidade balun inklui Unidade Servisu Postu Administrativu Luro SEJD.

Jornalista: Luis dos Santos

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )