PUDD Realiza Enkontru Extra-Ordináriu Halo Demisaun Ba Lideransa

Imagem Konferensia Imprensa Nukleu Aktivista-Partidu Unidade Dezenvolvimentu Demokrátiku (PUDD), Dili, 21/07/2022. Foto : Antonio Altamirando

SAPNewsTL, Dili: Nukleu Aktivista-Partidu Unidade Dezenvolvimentu Demokrátiku (PUDD) halo enkontru extra ordináriu fo demisaun ba konselleiru nain tolu tanba la obedese ba estatutu no prinsipiu nian, Presidente PUDD Norberto Amaral Ribeiro husu militante atu kalma nafatin no servisu makaas hodi haboot Partidu

“Ohin loron Nukleu Aktivista-PUDD halo komunikadu imprensa ho polémika ne’ebe maka Partidu PUDD infrenta, Tanba polémika ne’ebe mak iha kauza husi Konsileiru Nukleu Aktivista PUDD sira, liliu Presidente Konsileiru Sr. Eldino Maria Freitas baibain ema bolu Samalulik ho ninia ambisaun, Mafia no la obedese ba desizaun Partidu nian. Ho atitude konsileiru sira nian hodi afeita mos ba Organizasaun Nukleu Aktivista PUDD nia ejistensia iha Partidu nia laran, Tanba Partidu lakon ona konfiansa ba Organizasaun.” Dehan Presidente PUDD Norberto Amaral Ribeiro, dehan ba jornista iha knar fatin Palapasu,  (21/07/2022).

Nia sita atitude Konsileiru sira nian kontra makas ba prinsipiu no valores Organizasaun Nukleu Aktivista PUDD, Tanba durante ne’e Konsileiru sira liu-liu Sr. Eldino Maria Freitas halo desizaun tuir ninia hakarak sein Konsultasaun husi Lideransa Ezekutivu tuir Estatutu haruka.

“Ami Lideransa Ezekutivu halo enkontru Extra-Ordinariu iha loron 14 Fulan Jullu Tinan 2022 hodi halo demisaun ba Konsileiru nain ha’at mak hanesan Sr. Eldino Maria Freitas, Sr. Sebastiio Da Costa, Sr. Zeferino Ximenes no Sra. Eliza Maria. Hodi halo fali Deliberasaun ba Konsileiru Maximu Foun,” dehan nia.

Nia hatutan deliberasaun ne’ebe maka Organizasaun halo bazeia ba artigu (20) númeru (3) sita momos katak, Lider no membru hotu-hotu ne’ebe maka la obedese ba regras no estatutu haruka sei balakon ninia kargu ne’ebe asumi no sei halo deliberasaun ba membru seluk.

“Tanba ne’e Organizasaun halo kedas desizaun mak hanesan tuir mai ne’e, Halo demisaun ba Konseleiru sira mak hanesan Sr. Eldino Maria Freitas, Sr. Sebastiio Da Costa, Sr. Zeferino Ximenes no Sra. Eliza Maria no Halo fali deliberasaun foun ba konsileiru Maximu Nukleu Aktivista-PUDD”. Tenik  

Entretantu, nia husu ba kuadrus, membrus no militantes tomak labele konsidera ona sira ne’ebe naran mensiona ona iha leten, Tanba Organizasaun halo ona demisaun husi sira kargu nu’udar konsileiru.

“Husu ita hotu hahu husi Lideransa Superior to’o militante atu obedese ba desizaun Partidu no desizaun Organizasaun nian, Labele monu ba individu ka grupu ki’ik ne’ebe mak ho sira nia ambisaun hodi halo mafia politika iha ita bo’ot sira leet.

Enkuantu, Presidente PUDD Norberto Amaral Ribeiro ne’e husu ba kuadrus, membrus no militantes tomak atu nafatin servisu, servisu, servisu hodi habo’ot no habelar Organizasaun Nukleu Aktivista PUDD ba Timor oan tomak.

Jormalista: Antonio Altamirando

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )