Realiza Asembleia Anual ! SEI Konsidera Rede Feto Ajuda Tebes Guvernu

Realiza Asembleia Anual ! SEI Konsidera Rede Feto Ajuda Tebes Guvernu

SAPNewsTL, Dili – Haforsa igualdade integradu inklusivu no sustentavel, Sekretaria Estado Igualdade (SEI) Elvina de Sousa, halo abertura ba Asembleia Membru Anual (AMA) 2023.

Iha intervista, SEI Elvena de Sousa haktuir Organizasaun rede feto hanesan organizasaun independente ida ne’ebe servisu promove igualdade jeneru hakbit feto iha setor hotu.

“Ohin hau mai atu loke asembleia anual rede feto nian, no hakarak hateten katak rede feto ho SEI hanesan parseiru servisu ida ne’ebe mak diak tebes, durante ne’e rede feto halo nia kontribuisaun ba promosaun no inklusaun no sai hanesan kontrolu sosial ida, liu-liu servisu sira ne’ebe ligadu ba promosaun igualdade inkluzaun” Dehan Sekretaria Estado Igualdade no Inklusaun, Elvina de Sousa ba jornalista sira iha salaun CNE, Quarta (17/01/2024)

Tuir nia Rede feto hanesan organizasaun sira halo advokasia no monitorizasaun ba implementasaun lei politika ligadu ho promosaun igualdeda inklusaun no halo servisu kontrolu sosial ne’ebe mak diak tebes, no ajuda tebes governu atu halo sira nia servisu diak liu tan liga ba asuntu igualdade inkluzaun

Iha fatin hanesan, Presidente konselhu rede feto, Zelia Fernandes informa, Asembleia membru anual ne’e hala’o iha kada tinan, no iha tinan 2023 sira la halo iha fim do ano tanba peokupasaun barak katak balun tenke prepara sira nia relatoriu, tanba ne’e mak muda mai iha inisiu tinan ida ne’e.

Dirijente rede feto ne haktuir bazeia ba estatutu organizasaun nian mak hamosu Asembleia anual, konsellu diretoria apresenta relatoriu finansas nian ba tinan 2023, no agenda ida seluk tuir estatutu haruka mak simu membru foun, no kandidatu sira ne’e hamutuk ema nain hitu(7), mai husi organizasaun sosiedade sivil sira ne’ebe mak hakarak aplika mos rede feto nian.

“Ita iha programa prinsipal ne’ebe mak rede feto hala’o mak monitorizasaun ba plataforma de ação Feto Timor-Leste nian ba kongres da-5 nian tanba ne’e mak ita konklui ona hela deit instituisaun balun ne’ebe iha Dili mak hare’e hela maibe ita mos lao ona ba munisipiu 12 ba konklui ona no ita monitoriza plataforma ne’e rasik”.

Enkuantu, Assembleia Anual ne’e partisipa husi SEI Elvina de Sousa, Estrutura Refe Feto no membru sira husi organizasaun rede feto.

Jornalista : Marcela Mery da Costa & Dircia Baptista Belo
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )