Relata Situasaun Atuál Ba PM Taur, Faustino : PNTL Presiza Ekipamentu Ne’ebe Adekuadu

Komandante Jeral Polisia Nasional Timor-Leste (PNTL), komisariu Faustino da Costa


SAPNewsTL, Dili:Komandante Jeral Polisia Nasional Timor-Leste (PNTL), komisariu Faustino da Costa hamutuk ho vise-ministru interior Antonio Armindo hasoru malu Primeiru Ministru Taur Matan Ruak, Atuál Ministru Interior iha semana ne’e hodi atualiza situasaun seguransa rai laran

“Ohin sua exelensia primeiru ministru bolu ha’u ho vise ministru interior atu halo enkontru liga ba situasaun kazu balun ne’ebe akontese iha rai laran ne’e mak ami atu hare ba nia progresu, entaun ha’u ho vise ministru mai atu atualiza kazu sira ne’e ba sua exelencia” Dehan komisariu Faustino da costa, ba jornalista sira iha palasiu governu, sexta (13/01/2023)

Nia salienta, presija aumenta equipamentu nesesariu iha kapital Dili nune’e seguransa bele la’o normal
“Situasaun segundu mak ita hare katak oinsa ba oin bele instala ou bele aumenta tan equipamentu nesesariu iha kapital Dili ne’ebe ha’u hanoin asuntu ida ne’e mak ami ko’alia” tenik nia

Enkuantu, iha sorumutu ne’e komandante Faustino da Costa aborda mos ba primeiru ministru kona-ba progresu konstrusaun edifisiu komandu jeral PNTL.
Jornalista : Marcela Mery da Costa

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )