SEJD Aloka 150,000 USD Ba Desportu Komunitátiu

Imajen Desportu komunitariu iha Postu Administrativu Luro, 21/11/2022. Foto : Luis Pailofo

(SAP News TL) DILI- Sekretariu Estadu Juventude Desportu (SEJD) aloka ona orsamentu ho montante 150,000 ba kada postu administrativu sira iha munisipiu sira hodi realiza desportu komunitariu hodi komemora proklamasaun independensia ba da-47 iha loron 28 fulan novembru 2022.

“Ami aloka ona orsamentu 150,000 USD ba postu administrativu sira iha munisipiu sira hodi realiza desportu komunitariu hodi komemora loron proklamasaun independensia 28 novembru 2022”, dehan SEJD Abrão Saldanha ba jornalista sira iha nia knaar fatin Lecidere, Dili kuarta (23/11).

Imajen : Intervista SEJD Abrão Saldanha

Sekretariu Estadu ne’e akresenta, desportu komunitariu sira ne’ebe realiza iha nivel postu administrativu sira iha munisipiu sira liu husi pontu vokal SEJD nian iha tinan ida ne’e  mak futebol no voleibol no jogu sira seluk ho orsamentu ne’ebe ohin temi tiha ona ne’e

 Nia hatutan, munisipiu Manatutu ne’ebe governu deside hodi halo serimonia komemorasaun loron proklamasaun independensia iha loron 28 fulan ne’e SEJD aloka orsamentu 24,000 USD hodi realiza desportu komunitariu hanesan futebol, basketebol, voleibol ho korida motorcroos no desportu komunitariu sira seluk.

Reportajen: Augusto dos Santos

 

 

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )