SEJD Orgullu Simu Rezultadu Atleta Ba Olimpiade Xadres Iha India

Imajen Sekretariu Estadu Juventude no Desportu hamutuk ho Atleta olimpiade xadres iha Salaun SEJD, Lecidere, Dili, 17/08/2022

SAPNewsTL,Dili: Sekretariu Estadu Juventude no Desportu (SEJD) hatete, ohin governu simu rezultadu atleta xadres ne’ebe ba partisipa kompetisaun olimpiade xadres iha Chennai, India husi Federasaun Xadres Timor-Leste (FXTL) ne’ebe atleta sira hetan rezultadu di’ak iha kompetisaun refere.

“Ohin ami simu kontijente husi xadres ne’ebe ba partisipa olimpiade xadres iha India ne’ebé ita nia delegasaun mai aprezenta ita  nia atleta sira nia rezultadu,  ita orgullu mak ita nia atleta ida hetan  FIDE master, ida hetan Women candidate master no ida seluk iha hela prosesu ba titulu women candidate master mos ne’ebé husi Federation Internationale des Echecs FIDE antes ita iha ona atleta candidate master husi FIDE iha 2018 no atleta sira seluk hetan rezultadu di’ak hadia sira rekor iha kompetisaun ida ne’e”. Dehan SEJD Abrão Saldanha ba jornalista sira iha nia knaar fatin, Lecidere, Díli, Kuarta-Feira,17/08/2022

Sekretariu Estadu ne’e akresenta, governu buka hela dalan atu fasilita sira ne’ebé hatudu prestasaun ba komisaun nasional desportu atu deside apresisaun ruma ba atleta prestasaun sira ne’e.

” Ami buka hela dalan atu fasilita sira ne’ebé apresiasaun ne’e ba  komisaun nasional desportu atu deside ka rekuñese ona ita nia atleta sira prestasaun iha jogu olimpiade ne’e mak atu fo abonu, bonus ka bolsu ba sira eskola ne’ebé jogu xadres ne’e diferente ho jogu sira seluk entaun ita presiza hatene nia sistema jogu katak atleta ne’e hatudu duni prestasaun prestisioju hodi bele fo apresisaun”. Tenik nia

Governante ne’e informa, atu fo apresiasaun ba atleta sira ne’e komisaun nasional desportu mak toma konta atu oinsa bele fo apresiasaun ba sira.

“Kona-ba apresiasaun ne’e komisaun nasional desportu mak sei haree ida ne’e bazeia ba ita nia atleta sira nia prestasaun iha kompetisaun ne’e, ita nia federasaun xadres hatama ona relatóriu mai ami  ne’ebé  ne’e ami sei sei hatama fila fali ba parte komisaun ne’e atu haree baze legal iha ona ba apresiasaun saida mak bele fo ba atleta sira  ne’e”.hatete nia

Abrão hatete, governu hakarak lori modalidade sira hotu ba partisipa eventu internasional maibe iha tinan ne’e governu iha difikuldade ba finanseiru tanba prioridade SEJD ba modalidade sira ne’e kompete iha multieventu la’os ba modalidade individu.

“Ami hakarak modalidade hotu ba tuir kompetisaun internasional maibé ita iha problema iha tinan ne’e mak ba disponibilidade orsamentu no kestaun ba periodade nasional tanba iha envelope fiskal ne’e la kobre hotu nesesidade inklui apoiu osan ba atleta xadres sira ba tuir olimpiade xadres iha India maibé ami nia planu ba kompetisaun iha estranjeiru iha tinan ne’e mak prioridade ba jogu multieventu ne’e depois mak haree  ba modalidade individu sira tuir prioridade ne’ebé iha”. Nia realsa

Iha fatin hanesan, Prezidente FXTL Zeferino Tilman Viegas hatete, ohin sira aprezenta rezultadu husi atleta nain ualu feto haat, mane haat ba partisipa eventu Olímpiade xadres iha India ba SEJD ne’ebe atleta sira ne’e hatudu rezultadu diak

“Ohin ami mai aprezenta ita nia rezultadu atleta nain ualu nian ne’ebé partisipa olimpiade xadres iha Chennai, India ba ita nia governu liu husi SEJD ne’ebé ita nia atleta sira ne’e hatudu rezultadu di’ak husi mane nain haat konsege hetan pontu 15 ultrapassa nasaun 19 husi nasaun 188 no ekipa feto hetan pontu 12,5 ultrapasa nasaun hitu husi nasaun 166 iha ronda 11  hatudu katak ita nia atleta sira hatudu rezultadu di’ak tebes”.  Zeferino Subliña

Prezidente salienta, rezultadu diak halo atleta nain tolu hetan titulu husi FIDE iha jogu ronda 11 entaun Timor-Leste iha atleta nain haat mak hetan ona titulu husi FIDE.

“Rezultadu diak ne’e halo ita nia atleta Hélder Araújo hetan títulu FIDE Master ho pontu 7,5, Sonizia T. da Silva hetan títulu women candidate master husi FIDE ne’ebe hetan pontu 5 no Elfiana dos Santos sei hein prosesu hodi hetan titulu women candidate master mos husi FIDE ho pontu 4 husi jogu ronda 11 hamutuk ho ita nia atleta Tito dos Reis ne’ebé antes hetan ona titulu candidate master husi FIDE iha 2018 no ita nia atleta sira seluk hatudu rezultadu di’ak hotu tanba hetan pontu hotu husi jogu ronda 11”. Nia informa

Zeferino fundamenta, sira nafatin enkoraja atleta sira treinu nafatin no nafatin halo koperasaun ho federasaun atu bele partisipa wainhira iha oportunidade.

“Ami nafatin dezenvolve modalidade xadres, ami  halo hela hanesan kampionatu nasional ne’e no enkoraja atleta sira treinu nafatin atu nune’e mantein sira nia pozisaun, atleta ne’e labele tun no ami halo nafatin kooperasaun ho federasaun sira iha nasaun seluk atu nune’e bainhira sira halo eventu fo oportunidade ba ita nia atleta xadres Timor Leste bele partisipa”. Nia hakotu.

Jornalista: Augusto dos Santos

Editor: Ekipa Editorial

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )