Selebra Loron Na’in Feto, Pe. Fidelio : Sarani Labele Lakon Tempu Ba Insulta Malu

Selebra Loron Na’in Feto, Pe. Fidelio : Sarani Labele Lakon Tempu Ba Insulta Malu

SAPNewsTL, Ermera : Relasiona ho Fulan Rosario ka Fulan Maiu ne’ebe sarani sira, Amo Paroku São Jose Operariu Atsabe Pe. Fidelio da Cruz husu ba sarani hotu hakbesik an ba maromak liu husi tuir atividade pastoral hodi hametin fiar no moris tuir maromak nia hanorin

Tuir Pe. Fidelio da Cruz hateten, Sarani Parokia Atsabe selebra loron Paroquia São Jose Operariu Atsabe no mos fulan nain feto nian, objetivu husi selebrasaun ne’e hodi fanun no formasaun ekolojia no eukaristika ba sarani sira

“Iha fulan ida ne’e atividade paroquia nian maka hahu husi 01 de Maio hodi selebra loron Paroquia São Jose Operariu Atsabe no mos fulan nain feto nian, entaun Ami fahe ba Komunidade no bairu sira, wainhira nain feto ba vizita Komunidade, fo mos formasaun ba sarani sira liliu, kona-ba tema pastoral nia mos iha diocese, kona ba ekolojia, eukaristia”,Tenik Pe. Fidelio da Cruz ba SAPNews iha Atsabe, 21/05/2023

Nia hatutan, “fiar ba maromak, liu husi nain feto nia Prezensa ba sira, tanba ita hotu hatene katak, nain feto, feto da grasa barak liu, Wainhira nia ba vizita komunidade sira, feto menus grasa, nia haraik grasa ba komunidade no familia sira, familia ne’ebe iha problema barak, menus iha grasa, entaun nain feto nia vizita, sira mos hasa’e sira nia orasaun, husu atu nain feto bele haraik grasa ba sira”.nia hatete

Padre Paroku ne’e mos husu ema hotu atu labele lakon tempu ba insulta malu no ko’alia aat ema seluk maibe hadia nia an no hametin nia fiar espiritual

“Labele tu’ur hodi insulta malu, koalia a’at Ema husi Partidu A no Partidu B, maibe ita hare katak laiha, katak ema preokupa ho atividade esperitual, tanba ne’e ami iha Parokia Atsabe, tensaun politika sira ne’e ladun sofre, tanba paroquia enkamina sarani sira hotu, sarani hadomi nain feto, nia impórtante maka oinsa ho atividade sira ita bele deskobre katak, hahu husi labarik to’o Ferik katuas Sira, sira mos hatene katak sira mos hadomi nain feto”. nia dehan

Nia akresenta, Sarani Atsabe hadomi nain feto, fiar katak enkuantu sarani Atsabe manifesta sira nia domin ba nain feto, nia grasa se horik nafatin, liliu ba sarani paroquia atsabe

Enkuantu, Vizitasaun Nain Feto ne’e hahu iha loron 1 Fulan Maiu no sei termina iha loron 31 Fulan Maiu 2023, portantu peregrinasaun ne’e hodi fanun no hamanas nafatin fiar sarani sira nian hodi moris tuir maromak nia haruka

Jornalista : John Marito

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )