Selebra Misa Agradesimentu, Jovens Tenki Hatene Istória & Iha Sentidu Pertense Ba Estadu

Selebra Misa Agradesimentu, Jovens Tenki Hatene Istória & Iha Sentidu Pertense Ba Estadu

SAPNewsTL, Lautém: Populasaun sira iha Postu Administrativu Luro, Munisípiu Lautém hala’o Misa Agradesimentu, sunu lilin, kari aifunan no Komemora Loron Konsulta Popular ba dala XXIV hodi fo onra no gloria ba heri funu nain sira ne’ebe fakar sira nia ran no ruin naklekar hodi sosa Timor Leste nia ukun rasik an

Iha intrevista Amo Paroku Luro Pe. Tiago Soares da Costa hateten iha missa agradesimentu ida ne’e halo atu fo agradese ba maromak ne’ebe haraik bensa mai Timor hodi bele ukun rasik an

Iha selebrasaun ne’e saran povu no nasaun ida ne’e ba Na’i nia liman atu nafatin proteje nasaun ne’ebe uluk sosa ho ruin no ran.

“Ohin ita selebra tiha ona missa hodi konsagra ita ninia nasaun, kreda, ita nia povu, ita nia juventude no sidadaun tomak iha maromak nia futar liman atu kontinua proteje ita ninia nasaun ida ne’e, ne’ebe sosa ho ran, sosa ho terus no sosa ho ruin”. Dehan Amo Paroku Luro Pe. Tiago Soares da Costa iha nia intrevista iha monumentu herois da patria Luro,30/08/2023

Amo Paroku ne’e hatutan parte igreja sei haklean nafatin historia sira ne’e ba foinsa’e sira liu husi selebrasaun ba loron boot no loron importante sira no buka atu nafatin proteje historia sira

“Uma kreda buka atu aprofunda nafatin historia 30 de Agusto atu kuda ba foinsa’e sira katak nasaun ida ne’e liu husi luta oi-oin maibe iha 30 de Augusto ema ne’ebe tinan sanulu resin hitu ba leten hotu-hotu ezerse nia direitu hodi hili ba ukun rasik an, sei hasoru dezafiu barak maibe buka atu proteje nafatin historia hirak ne’e”. Nia informa

Padre Tiago husu atu foinsa’e sira tenke hatene historia no kuda iha sira nia fuan no iha sentidu de pertense ba rai ida ne’e hodi tane aas nafatin nasaun ida ne’e hodi nafatin iha sentidu patriotizmu no nasionalizmu

“Historia sira ne’e tenke kuda ba foinsa’e sira nia fuan laran atu bele tane ita nia rai Timor ida ne’e, iha ne’ebe sosa ho ran ho ruin ho isin ida ne’e, hanesan bee kopu ida ne’ebe nakfakar I atu fiar metin ba maromak no hametin sentidu de pertense iha unidade nasional, patriotizmu no nasionalizmu ba nasaun ida ne’e”. Nia teni

Padre ne’e mos husu ba lideransa sira atu fo importansia ba loron importante sira hodi kontinua hatutan Espiritu luta ne’e durante ne’e herois sira halo on aba rai ida ne’e

“Lideransa sira tenke tau iha importansia katak loron ne’e loron importante, nai ulun sira mak tenke iha planu atu hatutan estafeta luta ida ne’e to’o mai ohin loron, atu kuda nafatin fini domin ba nasaun ida ne’e no ba maluk sira ne’ebe mate ona”. Nia subliña

Padre Paroku Nossa Senhora Ranha dos Apóstolos Luro ne’e husu entidade tenke iha servisu hamutuk entre Nai ulun sira iha nasional, Munisipiu no Postu Administrativu sira atu hadomi loron importante sira ne’e atu kuda, se feriadu karik loron ne’e ema hotu presta homenajem ba herois da patria sira

Jornalista : Luís Pailofo
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )