Somotxo Rekunhese Luis Lobato Mak Inisia Luta Ba Mudansa Lideransa Iha FRETILIN

Somotxo Rekunhese Luis Lobato Mak Inisia Luta Ba Mudansa Lideransa Iha FRETILIN

SAPNewsTL, Dili : Hafoin Presta Omenajem ikus ba Saudozu Luis Lobato iha nia Rezidensia Delta Nova, Eis membru Komité Central da Frente Revolucionário Timor Leste Independente (CCF) Jose Agustino Sequeira Somotxo rekunhese Luis Lobato ema ida ne’e luta ba lideransa foun iha FRETILIN nia laran, nia maka rasik mak inisia luta ba mudansa ida ne’e hahú husi retiru FRETILIN nian Iha tinan 2018 ne’ebe realiza iha Munisipiu Vikeke

“Ninia  mate hanesan  motivasaun boot  ida ba ha’u, atu kontinua nafatin luta ne’ebé nia rasik hahu, la’os ema seluk, hahu iha retiru Viqueque  iha 2018, ami sei  kontinua ninia obra ne’e  ba oin,  nia ba ho matebean   sira hotu,  nia maun sira hanesan familia  Lobato,  familia  hotu-hotu iha Timor  Leste ne’ebe   ohin loron sai hanesan matebian, erois, martires  da patria ne’e sei ba hamutuk ho sira  hotu  no sei fo hanoin  diak, neon diak, matenek diak  ba  ami  kontinua  nafatin luta mudansa iha FRETILIN”.Hatete Eis  Membru CCF Jose Agustino Sequeira Somotxo ba SAPNewsTL hafoin presta omenagem ba Saudozu Luis Lobato iha Delta Nova Dili, 18/06/2023

Jose Somotxo hatutan, Sira sei kontinua luta ba mudansa interna iha Partidu FRETILIN nia laran maske nia laiha ona

“Ha’u hanesan kamarada ida ne’ebe luta ba  mudansa interna partidu ninia lideransa, ami nia luta ne’e ba  lideransa foun. Ami nain  haat  sempre hamrik iha oin,  la’os na’in haat ne’e  deit ema barak tebes  ne’ebe hamrik  iha ami nia kotuk. Maibe hanesan liña frente  ami nain haat ohin loron   públiku  tomak militantes hotu-hotu Partidu FRETILIN mos  asiste katak ami hotu lakon kuadru ida ne’ebe frontal ba diak Partidu Nian”nia dehan

Atual Deputadu Kinta Lejislatura ne’e konta, “Saudozu Luis  ha’u  koñese   dezde ke  ha’u mai husi  Portugal iha   2006  nia  mos  Vise Ministru Saúde, ha’u mos  Vise  Ministru Interior,   ami hola parte iha  segundu no triseiru guvernu konstituisional ne’ebe ha’u  konese nia  tanba   hanesan  familia Lobato sempre   sama atensaun ou  atrai ita atu konese  lalais, ami konese malu iha ne’eba depois ami hola parte  iha Partidu FRETILIN”. nia fo sasin

Nia konsidera Saudozu Luis Lobato lider ne’ebe Persistente, Resistente no firme maske hetan ameasa oioin durante ne’e

“Nia ema ida ne’ebe firme, maduru no  frontal maibe ninia  persistensia  ho  rezistensia  ba objetivu ruma, ami nain hira  ne’e hanesan deit, ami nunka deziste mezmu ke  ameasa ka situasoins  oi-oin, ami  sei kontinua   persistensia ho rezistensia ne mak hanesan   ami hotu  aprende  ba malu”. Nia hakotu

Jornalista : Marcela Mery da Costa

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )