Sona Ema Iha Bidau & Tuda Malu Iha Kolmera, Polísia To’o Halai Namkari

Imajen Vitima ne’ebe hetan sona

SAPNewsTL, Dili : Tuir Informasaun Ne’ebe SAP News TL kolleta iha sosial media foin lailais ne’e, Joven ida hetan sona husi pessoa ignoradu iha Ponte Habibie bidau maiz ou menuz tuku 09 resin, Dili,07/01/2023. Enkuantu, ema deskunesidu tuda malu iha area entre EDTL Kaikoli no Kolmera nia klaran maiz ou menuz tuku 10 resin

Entretantu, Vítima ne’ebe hetan sona, agora daudaun iha ona Hospital Nasional Guido Valadares Bidau hodi hetan tratamentu emergência no intensivu tanba hetan sona husi kotuk no sofre kanek grave, Iha sorin seluk, ema deskunhesidu provoka malu no tuda malu iha area EDTL entre Kaicoli no Kolmera Dili, situasaun ne’e mosu maiz ou menuz tuku sanulu resin, Dili, 07/01/2023

Imajen Tuda malu iha area entre Kolmera no Kaikoli, 07/01/2023. Foto : Sosial Media

Iha akontesimentu ne’e, Parte Segurança To’o ona iha Terenu hodi halo intervensaun no atuasaun. Tanba ema sira tuda malu ho fatuk no insulta malu hodi halo feto Sira trauma no Hakilar. maibe wainhira, polisia to’o iha fatin tuda malu autor sira ne’ebe tuda malu konsege halai husi fatin tanba tauk polisia

Hafoin Notisia ne’e tun SAP News TL seidauk halo komfirmasaun hó parte segurança no saúde ruma kona ba kauza Husi akontesimentu ne’e rasik tanba situasaun la permite, Maibe Notisia Kompletu SAP News Timor-Leste sei buka no fo sai iha oras Balu tuir Mai

Situasaun ne’e fo alerta ba Sidadaun hotu iha kapital Dili hodi evita viajem kalan no Kuidadu an wainhira Halo movimentu tanba situasaun Ladun adun Diak iha kapital Dili

Enkuantu, antes ne’e Iha Loron 06 Foin Lailais ne’e, akontese ema deskunesidu sona mate Sidadaun Isac Sinarai da Costa iha Elemloi, daudaun ne’e iha Hela prosesu buka tuir autor aktu Omesidiu, portantu, relasiona hó Kazu ne’e PNTL kaer ona ema nain lima hodi tuir prosesu investigasaun

Jornalista : Dulcio Antonino da Silva

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )