Pe. Augusto Konsidera Paz & Estabilidade Sai Kultura Halerik Iha Públiku

Imajen Intervista Pe. Augusto Delfim de Sa, iha igreja Parokia Luro, 31/12/2022. Foto : Luis Pailofo


SAPNewsTL, Lautem: Padre Augusto A. D. de Sa hafoin hala’o misa agradesementu tinan tuan nian iha Igreja Parokia Nossa Senhora Ranha dos Apostolus de Luro, nia hateten tama ba tinan foun 2023, hahalok aat tenki rai hotu no husik hamutuk ho tinan tuan no diak lori nafatin iha 2023, liliu lori paz, amizade no estabilidade tanba paz no estabilidade sai ona halerik ba sosiedade atual

“Tama 2023 ita hotu halo avaliasaun ba ida-idak nia an, durante 2022 kona-ba buat ne’ebe at no diak, karik ita nia hahalok ne’ebe at rai iha tinan tuan nian no diak ita lori nafatin hodi pratika iha moris loron-loron nia no halo progresu liu tan nu’udar vida sarani iha tinan 2023 tanba ita hetan espiritu foun,dame no korajem atu la’o nafatin ba oin”. Dehan Padre Augusto Assunção Delfim de Sa iha parokia Nossa Senhora Randa Dos Apostolos de Luro ba Jornalista SAPNewstl, sabadu (31/12/2022).

Entretantu, Padre Paroku ne’e husu mos ba joven sira atu utiliza media dijitalizasaun hodi halo benefisiu ba an rasik no labele desmafa ema seluk nia privasidade
“Lori mundu dijitalizasaun halo benefisiu ba dezenvolvimentu iha ita nia vida, verifika informasaun hotu no mos ita tenki respeita ema seluk nia privasidade hodi fo informasaun ne’ebe kualifikadu, kontrola no asegura nafatin ema ida-idak nia privasidade atu nune’e diminui informasaun ne’ebe hoax iha sociedade nia laran” Nia sublina

Imajen Sarani Parokia Luro Partisipa iha misa agradesimentu tinan tuan no simu tinan foun 2023

Nia informa, joven sira hotu agora hakat ona ba 2023, ba sira ne’ebe mak hala’o estudu ka serbisu iha rai liur uza didiak oportunidade hirak ne’e estuda, rona no aprende tanba nasaun timor-leste hein hela, Nia Konsidera jovens mak sai ajente no ai-riin ne’ebe importante hodi dezenvolve Timor-Leste. Portantu joven sira iha Timor-Leste tenki estuda makas no labele lakon esperansa ba problema atual katak menus kampu de trabalhu maibe nafatin kontenti hodi buka no hatene hodi sai ema ne’ebe diak liu tan iha nasaun ne’e hodi servi ho espiritu nasionalizmu no patriotizmu

Enkuantu, liu husi misa ne’e padre paroku ne’e mos hato’o boas festa do santu natal no boas entradas tinan foun ba joven sira hotu liuliu hala’o estudu ka serbisu iha rai laran no mos rai liur, nia husu joven sira hodi lori paz, amizade, unidade no estabilidade ba ema hotu tanba paz no estabilidade sai ona kultura halerik ba sosiedade ida agora
“Paz no Estabilidade sai ona kultura halerik ba sosiedade timor tanba iha sidadaun no individu sira kontinua baku malu, tuku malu, oho malu no estraga malu hodi implika estabilidade iha rai laran, ema hotu presiza kontibui ba paz, estabilidade no unidade hodi kontribui ba desenvolvimentu nasaun nian”. nia hakotu

Jornalista : Luis Pailofo

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )