SSMD Sosializa Elimisaun Malária Ba Instituisaun Tolu

Imajen Unidade Polísia Marítima, Alfandega no polisia Imigrasaun hamutuk ho Diretora SSMD Agustinha Segurado

DILI :  atu hamenuz Malária iha Timor Leste, Sentru Saúde Munisipiu Dili (SSMD) hala’o sosializasaun ne’ebe foka liu iha instituisaun tolu hanesan Unidade Polísia Marítima, Alfandega no polisia Imigrasaun  atu asegura fronteira nune’e bele elimina malaria

Tuir Diretora SSMD Agustinha Segurado hateten katak Dili hanesan kapital Timor-leste tanba ne’e tenke asegura   sidadaun ne’ebe tama husi fronteira liu-liu parte Atauru,  nune’e moras Malaria la bele tama mai  nasaun Timor-leste

“Sira ne’ebe iha Atauru iha linha  no banhira sira mai hetan detekta, ita halo preparasaun hodi prevene no monta ekipa  material atu suporta  peskador sira, no bainhira sai no fila sira tenke teste    inklui sira ne’ebe mai vizita  familia iha atauro”.Dehan Agustinha Segurado ba Jornalista sira iha,Hotel Luz Klarita Formosa,Tersa-feira(25/10/2022)

Nia hatutan, Iha 2020  Dili, Iha  area Vera Kruz  hetan kazu Ida pozitivu husi sidadun sira mai husi rai liur ne’e mak ami anota katak iha referénsia  hatudu, Timor Leste deklara katak atu simu ona sertifikadu livre husi malaria, Ita tenki  fortifika ita nia servisu hamutuk ho instituisaun sira hotu atu bele hetan mehi ida hanesan katak deklarasaun ne’e nasaun nian maibe kontrolu sira mai husi instituisaun hotu hotu Laos saude deit.

“Planu ba tinan oin mai  mak ami tenke halo preparasaun diak tanba dadus ne’ebe ami haree moras malária iha tinan Ida ne’e no tinan kotuk laiha pozitivu  ne’e hatudu momos katak ita nia kontrolu ne’e diak ona, no bele rekomenda  katak ita Prontu ona ho Ita nia nia fronteira sira ne’ebe destakadu ho materiais no rekursu sira ne’e kualifikadu no diak liu”.Nia dehan

Aleinde ne’e mos diretora SSMD haktuir katak parte saude fahe aimoruk lumbriga ba labarik husi tinan 5 to’o 14 Iha eskola Teritoriu laran tomak hamutuk 173 durante loron 7, no hahu Iha loron 17 to’o 22 outubru

“Daudaun ne’e Ita konsentra ba eskola sira ho labarik ne’ebe idade husi 5 to’o 14,  no Ita sei fokus hodi haree fali pursentu% hira Mak partisipa no hira mak la partisipa, distribuisaun ba ai-moruk ne’e direitamente husi professor sira  depois  ekipa saude halo kapasitasaun tuir monotorizasaun katak labarik barak maka hetan ai-moruk ida ne’e hodi hemu”. tenik nia

Objetivu  fahe Aimoruk ne’e sai hanesan preparasaun ida atu halo prevensaun ba moras Aempotis no Lumbriga ne’ebe mak realiza ona iha  tinan kotuk

Jornalista   : Antonio Tilman

Editor         : Ekipa Editorial

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )