STFJTL Sei Realiza Kompetisaun Ba Jogador U-16 Iha Fulan Dezembru

Imajen Intervista Diretor tekniku STJFTL Agostinho Martins iha nia knaar fatin Bairo Formosa, Díli kuarta (30/11).

(SAP News TL) DILI- Sentru Treinamentu Futebol Juvenil Timor-Leste (STFJTL) sei realiza kompetisaun ba jogador U-16 iha dezembru tinan ne’e, iha ne’ebe sei partisipa husi Sentru Treinamentu Futebol Juvenil Díli, Lautem, Baucau, Ermera, Likisa, Covalima no Bobonaro.

“Ami sei sira realiza kompetisaun juvenil U-16 iha loron 12 fulan dezembru  2022 ne’ebe sei partisipa husi Sentru Treinamentu Futebol Juvenil Munisipiu Díli, Lautem, Baucau, Ermera, Likisa, Covalima no Bobonaro ne’ebe kada munisipiu sei lori jogador nain-18 ho ofisial rua ne’ebe kampu sei utiliza kampu demokrasia ho Estadium Munisipal Dili”, Diretor tekniku STJFTL Agostinho Martins ba jornalista sira iha nia knaar fatin Bairo Formosa, Díli kuarta (30/11).

Diretor ne’e akresenta, objetivu husi kompetisaun juvenil U-16 ne’e sira realiza tanba hakarak prepara jogador ba jogu CPLP iha tinan 2024 no tuir lolos depois realiza jogu juvenil iha munisipiu sira mai direita jogu iha nasional iha fulan novembru tinan ne’e maibe tanba ho atividade barak sira realiza fali iha fulan dezembru.

Agostinho informa, jogu juvenil sira sempre realiza kada tinan iha nível rejional no nasional hodi haree jogador juvenil sira mai husi baze tanba ne’e programa governu liu husi SEJD parseria ho SJFJTL

“Jogu juvenil ami sempre realiza kada tinan tanba ne’e programa governu liu husi SEJD nian hodi prepara jogador iha nível rejional no nasional ne’ebe jogu  munisipiu sira nian ami hala’o hotu tiha ona, iha fulan dezembru ami realiza jogu juvenil iha nasional partisipa husi munisipiu  hitu hodi haree jogador  munisipiu sira nia kualidade jogu katak sira bele mai ona kompete iha nasional ka lae para ita hetan jogador husi baze duni tanba governu nia programa parseria ho SJFJTL promove jogador juvenil sira husi baze liuliu iha nível suku sira hodi prepara ba futuru”, tenik diretor

Reportajen: Augusto dos Santos

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )