Tag: #infraestrutura

Rui Husu Komunidade Apoia Konstrusaun Ne’ebe Livre Husi Disputa
Edukasaun

Rui Husu Komunidade Apoia Konstrusaun Ne’ebe Livre Husi Disputa

SAP News- March 5, 2024

SAPNewsTL, Lautem: Iha Suku Baricafa, Postu Administrativu Luro Munisípiu Lautem, Diretor Edukasaun Munisipiu Lautem Rui Manuel Miranda da Costa Branco husu ba komunidade atu apoia ... Lee+

Estrada Diresaun Luro Ameasa Kotu 
Infrastrutura

Estrada Diresaun Luro Ameasa Kotu 

SAP News- December 31, 2023

SAPNewsTL, Lautém : Estrada diresaun Postu Administrativu Luro, Munisipiu Lautém iha area Suku Afabubo ameasa kotu tanba sofre rai-monu no mota sobu. Tuir observasaun Jornalista ... Lee+